COVID-19 I LES ESCOLES D'EDUCACIÓ EN EL LLEURE
   

Informació actualitzada el: Divendres 10 de juliol de 2020 a les 11.12h

 10/07/2020 L'ús de la mascareta és obligatori per a totes les persones dins les escoles d'educació en el lleure

Benvolgudes i benvolguts responsables d'EELIJ,

Després de diverses consultes que hem tingut, us informem que d'acord amb la Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s'estableixen noves mesures en l'ús de la mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19, l'ús de la mascareta és obligatori per a les persones de sis anys en endavant a la via pública, als espais a l'aire lliure i a qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic, amb independència del manteniment de la distància física interpersonal de seguretat. 

Aquesta resolució exceptua d'aquesta obligació les següents situacions: 
Les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure's agreujada per la utilització de la mascareta o que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d'autonomia per a treure's la mascareta o bé presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització. 
Tampoc serà exigible en el cas d'exercici físic esportiu a l'aire lliure ni en els supòsits de força major o situació de necessitat o quan per la pròpia naturalesa de les activitats l'ús de la mascareta resulti incompatible, d'acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries".
D'acord amb aquesta normativa, l'ús de la mascareta seria obligatori per a totes les persones dins les escoles d'educació en el lleure, independentment de la distància de seguretat. 

Cordialment,

Joan Giralt Salvadó

Responsable de la dinamització de la 
formació en educació en el lleure
Direcció General de Joventut
Calàbria, 147 l 08015, Barcelona l Tlf. 93 483 83 98 l

14/06/2020 Reiniciem l'atenció al públic un dia a la setmana, els dimecres de 11.00h a 14.00h durant el mes de juny i tres dies el juliol

Juny: dimecres de 11.00h a 14.00h durant el mes de juny

Juliol: dilluns 16.00h a 19.00h, dimarts de 11.00h a 14.00h i dimecres de 11.00h a 14.00h

Agost: tancat


13/03/2020 SUSPESES TOTES LES CLASSES: El govern ha decidit tancar tots els centres educatius de Catalunya a partir del divendres 13/03/2020. Això inclou escoles bressol, escoles, instituts, universitats i centres de formació professional. La decisió s'ha pres per prevenir la propagació del coronavirus, per aquest motiu suspenem totes les classes des del 13/03/2020 fins a l'11/04/2020  


✅ Els cursos ja iniciats en què manqui fer les hores que s'indiquen, o menys, de la part lectiva presencial, poden presentar un projecte de finalització de les hores lectives teòriques per mitjans telemàtics: - Curs monitor/a: Manqui fer un màxim de 35 hores de la part lectiva presencial - Curs de director/a: Manqui fer un màxim de 50 hores de la part lectiva presencial. L'Escola l'Empordà hem presentat els projectes i estem pendents de la seva aprovació.
9-04-2020: Ja tenim el vist i plau, ens posarem en contacte amb l'alumnat d'aquí pocs dies.


✅ FINALITZACIÓ PRÀCTIQUES INICIADES I INTERROMPUDES PEL COVID-19

Es permet poder realitzar el 33% de les hores de pràctiques de manera no presencial que es pot concretar en:

- Treballs relacionats amb disseny, planificació i avaluació d’activitats concretes.

- Activitats d’educació en el lleure on-line, col·laborant amb algun centre que en faci. 

En aquests casos l’alumne ha de presentar, tant a l’escola com a la persona tutora de pràctiques, un document que acrediti la feina feta de manera no presencial. Aquest document l’ha de valorar favorablement tant la persona tutora de pràctiques com l’escola. 


Enviar a: administracio@escolaemporda.cat
Assumpte: DOCUMENTACIÓ DE PRÀCTIQUES de xxxx (posar-hi nom i cognoms)
Text:
Nom i cognoms
NIF/NIE
Nota, si fotografieu els documents mireu que la lletra s'entengui bé, gràcies.

Les persones que hagin fet menys del 66% de les hores de pràctiques, quan finalitzi el confinament les podran fer en el mateix centre amb un nou calendari o, si es necessari, en un altre centre. 

En cas que es facin en un altre centre caldrà:

- Que l’altre centre hi estigui d’acord.

- Que la primera persona que ha tutoritzat les pràctiques enviï, a la nova persona tutora de pràctiques (amb còpia a l’escola), un certificat de pràctiques (que tindrà la consideració de parcial i sense omplir l’apartat 4), amb l'avaluació de la part de pràctiques que hagi realitzat l'alumne i on, entre altres dades, hi consten les dates i hores que l'alumne ha fet pràctiques. Aquest trasllat d’informació es pot fer escollint la via que sigui més àgil i operativa sempre i quan en quedi una evidència que es pugui mostrar si la DGJ ho requereix.✅ CURSOS DE SETMANA SANTA: Per Setmana Santa no es podran fer classes presencials, per això hem decidit suspendre els cursos de Setmana Santa


 1. CURS DE MONITOR/A intensiu de SS de GIRONA  ANUL·LAT COVID-19
 2. CURS DE MONITOR/A intensiu de SS de LA BISBAL D'EMPORDÀ  ANUL·LAT COVID-19
 3. CURS DE MONITOR/A intensiu de SS de SANT FELIU DE GUÍXOLS  ANUL·LAT COVID-19
 4. CURS DE MONITOR/A intensiu de SS de CASTELLÓ D'EMPÚRIES i ROSES  ANUL·LAT COVID-19
 5. CURS DE MONITOR/A intensiu de SS de L'ESCALA  ANUL·LAT COVID-19
 6. CURS DE DIRECTOR/A intensiu de SS de PALAMÓS i SANT FELIU DE GUÍXOLS  ANUL·LAT COVID-19
 7. CURS DE VETLLADORES intensiu de SS de FIGUERES  ANUL·LAT COVID-19
 8. CURS DE TRANSPORT ESCOLAR de CASTELLÓ D'EMPÚRIES  ANUL·LAT COVID-19
 9. CURS DE PREMONITORS intensiu de SS de l'ALBERA  ANUL·LAT COVID-19
 10. CURS DE PREMONITORS intensiu de SS de CAN QUÈ  ANUL·LAT COVID-19
 11. CURS DE PREMONITORS intensiu de SS de CA N'OLIVER  ANUL·LAT COVID-19

✅ CURSOS ATURATS, PENDENT DE REPROGRAMAR CLASSES: 
 1. CURS DE DIRECTOR/A de PALS / FINALITZAT ONLINE (2a directriu)
 2. CURS DE MONITOR/A de GIRONA / FINALITZAT ONLINE (2a directriu)
 3. CURS DE MENJADORS ESCOLARS i MANIPULACIÓ D'ALIMENTS de FIGUERES / FINALITZAT
 4. CURS DE MENJADORS ESCOLARS de CASTELLÓ D'EMPÚRIES / FINALITZAT
 5. CURS DE TRANSPORT ESCOLAR de ASETRANS / FINALITZAT
 6. CURS DE MONITOR/A de CAMBRA DE COMERÇ DE PALAMÓS: Pendent de finalitzar presencialment

✅ CONSULTA ELS NOUS CURSOS CONVOCATS: CALENDARI ESTIU 2020 / NOUS CURSOS CONVOCATS

CURSOS CONVOCATS

Benvolgudes/ts responsables d'EELIJ,


Us traslladem a continuació les mesures de protecció establertes pel Govern de Catalunya a través de la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2:

 

1. Aforament en espais tancats (vigent des del 25 de juny)

 

El nombre màxim d'assistents o participants permesos s'ajusta als paràmetres d'ocupació següents:

 

a) Com a norma general, s'ha garantir la distància física interpersonal de seguretat equivalent a una superfície de seguretat de 2,5 m2 per persona.

b) S'han de d'establir espais sectoritzats, amb control de fluxos d'accés i sortida independents (no permeables entre si), que han de ser d'un màxim de 1.000 persones i fins a 2.000 persones quan se situen en seients preassignats.

Aquestes indicacions són genèriques i pel nombre de persones que indiquen, fan referència a establiments de grans superfícies. A nivell de les escoles, caldria tenir els espais d’entrada i sortida diferenciats o no connectats entre si. A més, seria convenient que cada alumne tingués una posició assignada de forma permanent. 

c) La distància física interpersonal de seguretat i el seu equivalent en superfície de seguretat poden rebaixar-se en el cas que es compleixin totes les condicions següents:

 • Es faci obligatori l'ús de mascareta.
 • Es porti un registre dels assistents o hagi una preassignació de localitats. Entenem que es podria aplicar analògicament de manera que cada persona que entri a l’escola tingui una posició o un espai adjudicat.
 • Es prevegin mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els creuaments o punts de més afluència. Entenem que es podria aplicar analògicament evitant que vàries persones estiguin juntes en els punts on es circula més de l’escola (per exemple, evitar grups de gent a l’entrada, als passadissos, etc.)

2. Mesures generals de protecció i organitzaves a aplicar durant la nova realitat:

 

Distància física interpersonal de seguretat

 • Tant en espais tancats com a l'aire lliure, la distància física interpersonal de seguretat s'estableix en 1,5 m en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona.
 • La distància física interpersonal de seguretat és especialment exigible tant en l'àmbit laboral com entre persones o grups de persones que no mantenen, o puguin no mantenir, una relació i un contacte propers de forma molt habitual.
 • En el cas que no es pugui mantenir la distància de seguretat d'1,5 m entre persones que no mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual és obligatori l'ús de mascareta.
 • No es poden mantenir distàncies inferiors a 1 m en espais tancats, excepte entre persones que mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual o bé per desenvolupar aquelles activitats professionals o d'atenció a persones que requereixen una distància inferior.

Ús de mascaretes

Les persones de sis anys en endavant estan obligades a l'ús de mascareta en els supòsits en qualsevol espai tancat que es trobi obert al públic, sempre que, entre persones que no mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual, no sigui possible mantenir una distància física interpersonal de seguretat d'1,5 m.

Protecció persones vulnerables

 

Amb caràcter general, les persones titulars de les distintes activitats són responsables d'establir mesures organitzatives que garanteixin una atenció preferent que minimitzi el temps d'estada a l'interior dels locals o establiments i que facilitin la seva mobilitat en l'interior d'aquests, a les persones vulnerables d'acord amb el criteri de les autoritats sanitàries, o bé quan per les seves característiques personals no puguin usar mascareta.Ċ
Jordi Iglesias - Escola l'Empordà,
31 de maig 2020, 10:12
Ċ
Jordi Iglesias - Escola l'Empordà,
5 de juny 2020, 7:54
Ċ
Jordi Iglesias - Escola l'Empordà,
5 de juny 2020, 7:54
Ċ
Jordi Iglesias - Escola l'Empordà,
31 de maig 2020, 10:11