Informació addicional sobre Protecció de dades / Avís de privacitat


Categoria de Dades:

Dades de Contacte.

Responsable

l'Escola l'Empordà-AEGLE│Associació Educació i Gestió en el lleure a l'Empordà Entitat inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat amb el núm. 3197 de la secció 1ª del Registre de Girona (Resolució 7-11-97)│Reconeguda pel Ministerio de Economia i Hacienda com una entitat o establiment de caràcter social (Acord de 3-3-98)│Inscrita al Cens general per l'òrgan competent en matèria de joventut de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 1796

Escola l'Empordà│Escola d'educadors en el lleure reconeguda amb el 32 per l'òrgan competent en matèria de joventut de la Generalitat de Catalunya│Resolució de reconeixement: 5 de novembre de 1998│Inscrita al Cens general per l'òrgan competent en matèria de joventut de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 1858 , d'ara endavant, totes elles, denominades "l'Escola l'Empordà-AEGLE", en qualitat de cotitulars del fitxer únic de dades personals de l'Escola l'Empordà-AEGLE.

Direcció postal: Escola l'Empordà│Apartat de correus 62│17200│PALAFRUGELL
Telèfon: 699 431 512
Correu electrònic: secretaria@escolaemporda.cat

Delegat de Protecció de Dades (DPO). 
Contacte DPO:administracio@escolaemporda.cat

Finalitat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals? En l'Escola l'Empordà-AEGLE tractem les dades que ens facilita amb la finalitat de gestionar la relació acadèmica amb el nostre alumnat i serveis associats a la promoció de la formació que ofereix el centre
 • per a l'exercici de la funció educativa, 
 • per difondre i donar a conèixer les activitats del centre, 
 • per informar del cursos convocats
Durant el desenvolupament de la relació acadèmica, podrem contactar amb vostè per a l'enviament de comunicacions referents al procés acadèmic de l'alumne/a o serveis d'informació de la nostra oferta educativa als que inicialment es van inscriure i van donar el consentiment per rebre aquesta informació, realitzar enquestes de satisfacció amb la qualitat del servei prestat i comunicacions de recordatori de terminis acadèmica, per ajudar a completar els estudis, així mateix, després de la seva inscripció a un curs rebrà informació útil. Així mateix tractarem les seves dades per realitzar les següents accions acadèmiques i comercials:
 • Enviar recordatoris relacionats amb procés acadèmic de cada alumne/a de l'Escola l'Empordà-AEGLE 
 • Enviar informació sobre els cursos convocats per l'Escola l'Empordà-AEGLE
 • Enviar informació sobre esdeveniments relacionats amb el món de l'educació en el lleure
 • Enviar enquestes l'Escola l'Empordà-AEGLE.
 • Les comunicacions sobre oferta de productes i serveis i experiència de l'alumnat podran ser realitzades per qualsevol mitjà, inclosos els mitjans electrònics.

Quant de temps conservarem les seves dades?

El termini de conservació de les dades serà el corresponent al que disposa la legislació que regula les escoles d'educació en el lleure segons procés acadèmic de cada curs fins a un màxim de 10 anys per als alumnes dels cursos de director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil, mentre no se sol·liciti la seva supressió per part de l'interessat. 

Quin tipus de perfilat realitzem?

Per tal de poder oferir-li productes i serveis d'acord amb els seus interessos i millorar la seva experiència com alumne/a, elaborarem un perfil d'acord amb el procés acadèmic i amb la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

Legitimació

La base legal per gestionar la relació informativa amb l'alumnats és l'execució d'un contracte i l'interès legítim per a la relació acadèmica de l’alumnat
La base legal per gestionar la relació informativa amb els sol·licitants d'informació és l'execució d'un contracte i l'interès legítim per a l'enviament de comunicacions comercials referents a als cursos que convoca l'escola i per realitzar altres comunicacions i accions comercials relacionades amb l'Escola l'Empordà-AEGLE.
Les dades sol·licitades assenyalats amb asterisc s'han d'emplenar obligatòriament, la no complimentació dels mateixos impedirà la prestació d'un servei de qualitat.

Destinataris

No se cediran dades a tercers, excepte l'obligació legal o que sigui necessari per tramitar la titulació per part de l'òrgan competent en matèria de joventut de la Generalitat de Catalunya

Drets

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a l'Escola l'Empordà-AEGLE estem tractant dades personals que li concerneixen o no.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. l'Escola l'Empordà-AEGLE deixarà de tractar les dades excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament, de manera que l'Escola l'Empordà-AEGLE només els reservarà i s'utilitzarà en els casos autoritzats per la llei.
Els interessats podran retirar el seu consentiment, sense que això afecti la legitimitat dels tractaments realitzats amb caràcter previ.
Tot l'anterior es podrà realitzar, mitjançant: 
 • els formularis que es troben a la seva disposició a l'adreça indicada.
 • l'enviament d'una sol·licitud a l'adreça indicada.
 • l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça: administracio@escolaemporda.cat
Si els interessats entenen que els tractaments realitzats per l'Escola l'Empordà-AEGLE no s'ajusten a la legalitat, pot presentar reclamació davant l'Autoritat de Control (www.aepd.es

Més informació