Curs de Gestió d’entitats no lucratives juvenils i d’educació en el lleure  
Curs corresponent a 70 hores de formació especialitzada en temes d’Associacionisme juvenil i de lleure

Dades del curs
Curs: Gestió d’entitats no lucratives juvenils i d’educació en el lleure
 • Modalitat: Presencial
 • Hores: 70
Coordinador dels curs
Jordi Iglesias Mateo
Educador Social col·legiat
Tècnic e comunicació i relacions públiques (UB)
jordiiglesias@escolaemporda.cat

Descripció del curs


La formació en gestió és un dels suports per la millora en els resultats a les entitats. Capacitar a les persones de les associacions permet millorar els aspectes organitzatius de les entitats. En els darrers mesos, moltes entitats estan vivint amb preocupació les conseqüències que les diferents mesures incloses dins la reforma fiscal poden tenir sobre la seva gestió quotidiana. La publicació de la Llei sobre l’Impost de Societats confirmava que totes les entitats, sense excepció, haurien de presentar l’impost i, per tant, portar una comptabilitat de partida doble. La principal novetat és que s’eliminaven els supòsits que eximien algunes entitats d’haver de presentar l’impost.

Portar la comptabilitat d'una entitat sense ànim de lucre no és només una obligació legal sinó també una eina que ens ajuda a gestionar-la, a rendibilitzar els nostres recursos i tenir-ne un control eficaç. Les entitats no lucratives tenen una situació fiscal específica amb particularitats diferents de la resta d’organitzacions. En aquest sentit, són moltes les entitats que tenen dificultats per a estar al dia i complir lanormativa fiscal vigent.

Destinataris


Aquest curs va dirigit principalment a:

 • Persones pertanyents a entitats no lucratives que tenen la responsabilitat de dirigir-les /o gestionar-les, o que estan interessades a ocupar els llocs esmentats.
 • Directors d'activitats de lleure
 • Dinamitzadors i informadors juvenils
 • Gestors de projectes de dinamització juvenil i de lleure
Objectius del curs
 • La formació que ofereix aquest curs té per objectiu incidir globalment en les Juntes Directives i en les persones amb responsabilitats dins les associacions per millorar les seves competències, coneixements i habilitats.

  Per aconseguir-ho, la proposta formativa es basa en els quatre àmbits clau pel bon funcionament de qualsevol associació: Obligacions bàsiques, obligacions fiscals, com hem de portar la comptabilitat i la transparència
Continguts del curs

Mòdul 1: Introducció al món associatiu

 • Legislació,
 • Que son les associacions, fundacions i les cooperatives de treball.
 • Tipus d'associacions. Associacions juvenils
 • Associacions d'utilitat pública.

Mòdul 2: Gestió de projectes

 • Programació i planificació de l’organització del projecte.
 • Programació i planificació de les activitats del projecte.
 • Tècniques de programació i planificació: del PERT al plànning.

Mòdul 3: Creació i funcionament d’una ONL

 • Passos per a constituir una associació:Finalitats i denominació, estatuts, acta de constitució. Registre, NIF i altres requeriments legals a fer
 • Organs d'una associació i funcionament d'aquesta:Junta directiva, càrrecs, assemblea general, llibre d'actes llibre de socis...

Mòdul 4: Gestió econòmica 1

 • Fases del control econòmic.
 • La comptabilitat segons la tipologia de les ONLs i les seves corresponents obligacions legals d’informació econòmica.

Mòdul 5: Gestió econòmica 2

 • Activitat econòmica i les seves obligacions fiscals.
 • El pressupost
 • Les partides pressupostàries

Mòdul 6: Fiscalitat i recursos humans

 • Fiscalitat: Codi d'identificació fiscal - Impost d'activitats econòmiques - IAE, Impost de societats - IS, Impost de bens immobles - IBI, Impost de la renta de persones físiques - IRPF, Impost del valor afegit - IVA, etc.
 • Recursos humnans: Tipus de contractes laborals, contracte de serveis, contracte de voluntariat per les activitats de lleure.

Mòdul 7: Comunicació i RRPP

 • La importància de comunicar tot el que fem des de les associacions
 • Com afrontar un fet greu perquè la imatge de l’associació no quedi desprestigiada
 • La comunicació amb els nostres ususaris, la cartellera
 • Difondre correctament les nostres activitats

Mòdul 8: Administració i secretaria

 • Funcions de l’administració i la secretaria d’una ONL respecte als preceptes legals, a l’organització interna general i a l’específica de l’activitat.

Competències que l'alumne/a ha d'adquirir finalitzat el curs


 • L'alumne al finalitzar el curs i de manera general, ha d'entendre la gestió integral d'una petita associació i tenir les eines suficients que li permetin de forma autònoma, fer-se càrrec de l’entitat.
 • Conèixer quin tipus d’entitat ha d’establir en funció de les necessitats o les activitats que es duran a terme
 • Conèixer els requisits legals i fiscals de cada tipus d’entitat
Distribució d’hores del curs

Hores del curs: 70 hores = 40 hores lectives presencials + 30 hores de treball personal

Titulació que s’obté

Diploma  "Gestió d’entitats no lucratives juvenils i d’educació en el lleure" emès per una escola oficial d’educadors i educadores d’activitats de lleure reconeguda per la Generalitat de Catalunya. (Títol propi de l’Escola l’Empordà) corresponent a 70 hores de formació especialitzada en temes d’Associacionisme juvenil i de lleure

Assistències

Per superar aquest curs és necessària una assistència mínima del 85%, és a dir es poden perdre un màxim de xx hores lectives. En tot cas el tutor del curs determinarà les possibles justificacions vàlides en el cas de perdre més de les hores aquí descrites.

Propers cursos convocats

Consulteu els cursos convocats en aquest enllaç