Curs de vetllador/a escolar (presencial) 
Curs bàsic d’auxiliar d’educació especial


Dades del curs
Curs: Vetllador/a escolar (Curs bàsic d’auxiliar d’educació especial) 
 • Modalitat: presencial
 • Hores: 30 hores
Director dels curs
Dr. Josep M. Garcia Balda
Doctor en pedagogia, psicòleg i advocat
josepm@escolaemporda.cat

Descripció del curs


Es tracta d’una figura que en els darrers anys ha tingut i estar tenint una presència activa en els centres escolars, dins el que són els centres ordinaris, i en el marc d’una escola inclusiva. 

Els vetlladors/es (auxiliars d’educació especial) donen suport a l’autonomia dels infants i joves amb un alt grau de dependència, per tal que puguin participar en totes les activitats acadèmiques.

Destinataris


El principals destinataris d’aquest curs són:

 • Els monitors/es i directors/es d’activitats d’educació en el lleure i personal de suport a l’aula; 
 • Persones que tinguin la formació del curs de monitors/es de menjadors i transport escolar; 
 • Altres educadors/es que treballin o que hagin treballar en entorns educatius i l’atenció a les persones amb discapacitat. 
 • Qualsevol persona que tingui interès en treballar amb alumnes amb necessitats educatives especials. 
Condicions d'accés

No es requereix cap títol acadèmic per a la realització d’aquest curs bàsic d’auxiliar d’educació especial (vetllador/a), només ser major de 18 anys el primer dia de curs. No obstant per treballar de vetllador en escoles públiques l’administració competent pot exigir altra tipus de formació o un nivell d'estudis determinat.

Objectius del curs
 • Conèixer l’organització, normativa i funcionament d’un centre educatiu
 • Conèixer les tasques que desenvolupa un auxiliar d’educació especial (vetllador/a) i quines són les funcions que desenvolupa en l’atenció i cura de l’alumnat amb necessitats educatives especials (NEE) escolaritzat en un centre educatiu ordinari: qüestions d’higiene personal, cura, mobilitat, etc.
 • Reflexionar sobre el marc de col·laboració entre els diferents professionals que treballen en la cura i l’atenció de l’alumnat amb NEE en el marc d’una escola inclusiva
Metodologia
 • Es tracta d’un curs que dóna les eines i els coneixements per tal d’aprofundir, en el marc d’una escola inclusiva, en l’atenció i cura dels infants amb necessitats educatives especials. 
 • El plantejament del curs es fa des de l’abordatge teòric i pràctic de la figura del vetllador/a i el seu paper a l’escola d’avui.
Continguts del curs

 • L’educació especial. 
 • La figura de l'auxiliar d'educació especial. Funcions.
 • Psicologia del Desenvolupament (1). Conceptes generals.
 • Psicologia del Desenvolupament (2). Els infants i joves amb discapacitats.
 • Salut i nocions bàsiques de primers auxilis. 
 • Qüestions posturals
 • Coordinació, participació i treball en equip. 
 • Casos pràctics i resolució de conflictes

Competències que l'alumne/a ha d'adquirir finalitzat el curs


 • Donar suport a l'equip de mestres a l'aula
 • Col·laborar en les tasques que determini la direcció del centre
 • Vetllar per a l'adquisició dels hàbits de la vida quotidiana a l'escola
 • Col·laborar amb el professorat del centre en les hores d'entrada i sortida dels alumnes objecte de la seva atenció
 • Ajudar l'alumne en els seus desplaçaments a l'aula i pels espais del centre en general amb el seu mitjà de mobilitat (cadira de rodes, caminadors, bastons, etc.) per garantir la participació de l'alumne en totes les activitats
 • Donar suport a la higiene personal dels alumnes objecte de la seva atenció (canviar bolquers, dutxa, acompanyar WC...)
 • Tenir cura de les pròtesis que porta l'alumnat: vetllar pel seu bon ús i procurar que es mantinguin en bones condicions.
 • Donar suport en els desplaçaments a l'exterior, en les sortides escolars i les activitats complementàries del centre (piscina, colònies, teatre, sortides en general...)
 • Donar suport a l'alumne al pati durant les hores d'esbarjo
 • Donar suport i ajudar, si cal, aquests alumnes durant els àpats
 • Aplicar programes de control d'esfínters per fer el seguiment del control d'aquest hàbit, si fos el cas
 • Potenciar la relació afectiva amb els seus companys, afavorint el seu àmbit relacional
Distribució d’hores del curs

Hores del curs: 30 hores = 24 hores lectives presencials + 6 hores de treball personal

Descripció treball individual corresponent a 6 hores de treball personal
Els alumnes per superar el curs hauran de presentar un treball individual corresponent a 6 hores de treball personal, en la data màxima que quedi fixada pel tutor del curs.

Titulació que s’obté

Diploma i carnet de VETLLADOR/A, Curs bàsic d’auxiliar d’educació especial emès per una escola oficial d’educadors i educadores d’activitats de lleure reconeguda per la Generalitat de Catalunya. (Títol propi de l’Escola l’Empordà) corresponent a 30 hores de formació bàsica en temes d’educació especial. 

Assistències

Per superar aquest curs és necessària una assistència mínima del 85%, és a dir es poden perdre un màxim de 4 hores lectives. En tot cas el tutor del curs determinarà les possibles justificacions vàlides en el cas de perdre més de 4 hores.

Propers cursos convocats

Consulteu els cursos convocats en aquest enllaç