Curs de transport escolar  
Curs de monitor de transport escolar i de menors

Dades del curs
Curs: Curs de monitor de transport escolar i de menors

Aquest curs l'impartim en dues modalitats:
  • Modalitat: Presencial
  • Modalitar: On-line
  • Hores: 17 hores
Autors dels curs
Rubèn Fornós i Casares
Educador social

Jordi Iglesias i Mateo
Educador Social i Tècnic en RRPP

Professor col·laborador:

Andreu Garcia Giménez
Mosso d'Esquadra i monitor de seguretat vial i mobilitat segura

Descripció del curs


L’experiència fa veure la necessitat que el personal que treballa d’acompanyant en el transport escolar, tingui una mínima formació i uns mínims coneixements del tema, per aquest motiu es fa necessària la formació d’aquests monitors.
Aquesta feina és molt important i de molta responsabilitat i està previst que d’aquí a poc demanin una formació específica com a monitor per portar-la a terme. Això vol dir que s’està professionalitzant el sector. Per això avançant-nos a les obligacions que d’aquí a poc temps seran exigides per llei presentem un curs de formació bàsica per a monitors de transport escolar, amb tres modalitats:

MODALITAT (A) PRESENCIAL CCAE: 12 hores de formació teòrica i 5 hores de pràctiques

MODALITAT (B) PRESENCIAL: 16 hores de formació teòrica

MODALITAT (C) ON-LINE: 16 hores on-line

Destinataris


El principals destinataris d’aquest curs són:

  • Monitors i monitores d'activitats de lleure

Condicions d'accés


Les condicions d'accés a aquest curs són:

  • Tenir 18 anys complerts el primer dia de curs
Objectius del curs
El curs de monitor i monitora de transport escolar i de menors té com objectiu capacitar l’alumne per fer competentment la tasca d'acompanyant, tant des del punt de vista de l’exigència legal com des del punt de vista educatiu.
En el conjunt del transport de viatgers, el transport escolar té una rellevància especial per la singularitat del col·lectiu transportat: “Els escolars en els seus desplaçaments diaris a l’escola i sortides puntuals”.

Per aquest motiu és objecte d’un tractament normatiu individualitzat que recull tot un conjunt de normes de seguretat i de qualitat, aplicables al transport escolar urbà i interurbà, i en aquest curs analitzarem tota aquesta normativa en quant al coneixement que hem de tenir d’ella i en quant a les funcions del monitor i monitora que se’n deriven.

L’acompanyant de transport per a menors és un monitor o monitora de lleure educatiu, perquè aquesta activitat està emmarcada de ple dins de l’àmbit d’actuació del lleure educatiu. Per tant, aquesta activitat és sempre educativa, i aquest curs té la pretensió de fer-ne conscients als alumnes perquè actuïn en conseqüència.

Metodologia
  • El curs combina la fonamentació teòrica com a marc referencial necessari per l'assoliment dels continguts i la posada en pràctica d’exercicis i/o dinàmiques per adquirir les habilitats i destreses requerides. En tot moment es pretén que els coneixements que es transmetin i els aspectes que es treballin resultin significatius i pràctics per als alumnes.
Continguts del curs

1. Definició i característiques de les diferents tipologies del transport escolar (Professor titular Jordi Iglesias)
1.1 Definició i tipologies del transport escolar
1.2 Transport escolar: definició, edat i normatives que el regulen
1.3 Transport de menors: definició, edat i normatives que el regulen
1.4 La gestió del transport escolar

2. Les funcions i la responsabilitat del monitor/a de transport escolar
2.1 Aptituds i actituds del monitor/a de transport escolar
2.2 Responsabilitat legal del monitor/a
2.3 Normes més importants de seguretat, mesures de prevenció i minimització de riscos
2.4 Descripció del les funcions específiques del monitor/a de transport escolar
Abans de sortir i en ruta
En les parades
En arribar a l'escola

3. El transport, una activitat educativa (Professor titular: Rubèn Fornós)
3.1 Què és un monitor de lleure?
3.2 El transport escolar una activitat educativa
3.3 El projecte educatiu: valors, objectius, activitats i la seva avaluació
3.4 Activitats bàsiques en el transport escolar

4.Tractar amb persones
4.1 Tractar amb persones. 
4.2 Etapes evolutives. 
4.3 Aspectes diferencials. 
4.4 El reforç del comportament i l’autoritat de l’acompanyant. 
4.6 La resolució de conflictes i la convivència

5. Que implica ser monitor/a de transport escolar? (Professor titular: Andreu Garcia)
5.1 Fem un cop d’ull al transport escolar a altres països del món.
5.2 Relació entre el monitor/a de transport escolar, l’escola i el conductor
5.3 Reconèixer si són necessaris canvis en la meva percepció del risc per avançar cap a una mobilitat més segura.
5.4 Importància del monitor/a de transport escolar també com a educadors per una mobilitat segura

6. Conductes a reforçar en el transport escolar
6.1 Coneixem bé tot l’entorn del transport escolar?
6.2 Travessar el carrer, buscar l’espai segur
6.3 La problemàtica associada de pujar i baixar de l’autocar i recollida de l’equipatge.

Competències que l'alumne/a ha d'adquirir finalitzat el curs

  • Coneixement de la normativa i funcionament del transport escolar
  • Coneixement i actituds bàsiques per portar a terme correctament les funcions de monitor i monitora de transport escolar des de l’àmbit normatiu i des de l’àmbit educatiu
  • Coneixement i actituds bàsiques per tractar correctament amb persones menors d'edat
Titulació que s’obté

El curs de monitor i monitora de transport escolar i de menors té com capacita a l’alumne per fer competentment la tasca d'acompanyant, tant des del punt de vista de l’exigència legal (REIAL DECRET 443/2001, de 27 d'abril, sobre condicions de seguretat en el transport escolar) com des del punt de vista educatiu. 

Aquest títol acredita l'aprofitament i la realització satisfactòria del curs , el que demostra que tindràs nous coneixements i habilitats que et permetran millorar en la pràctica de teva professió, o accedir a un lloc de treball millor. Moltes empreses adjudicatàries de transport escolars i consells comarcals exigeixen aquesta titulació per poder treballar.

Diploma i carnet de MONITOR/A DE TRANSPORT ESCOLAR I DE MENORS emès per una escola oficial d’educadors i educadores d’activitats de lleure reconeguda per la Generalitat de Catalunya. (Títol propi de l’Escola l’Empordà) corresponent a 16/17 hores de formació bàsica en temes de transport escolar. Validesa Laboral i curricular a nivell estatal en empreses públiques i privades

Propers cursos convocats

Consulteu els cursos convocats en aquest enllaç