Curs de primers auxilis
Curs bàsic de primers auxilis per activitats d'educació en el lleure (Semi-presencial)


Dades del curs
Curs: Curs bàsic de primers auxílis per activitats d'educació en el lleure
 • Modalitat: Semi-intensiu
 • Hores: 35 hores
Coordinador dels curs
Salvi Ferrer i Nadal

Socorrista i instructor de cursos de primer nivel d'atenció sanitària immediata
salvi@escolaemporda.cat

Descripció del curs


La figura del socorrista, en el món del lleure educatiu, en diem “responsable de salut”. Aquesta és una denominació que s’ajusta més a la realitat, ja que no és tracta d’una persona que només actua quan hi ha un accident, sinó que té també una acció preventiva i de control dels temes de salut en tots els àmbits, com ara portar el control de les fitxes de salut dels nens i nenes. 

Per fer de monitor i monitora responsable de salut calen uns coneixements com­ple­men­taris que només l’experiència d’una escola d’educadors en el lleure ens pot pro­por­cionar, i per aquest motiu l’Escola l’Empordà ofereix a partir d’aquest curs, als nostres alumnes, el curs de monitor i monitora de salut. 

Amb aquest curs el títol que s'obté s'equipara a la obligació legal que tots els monitors d'activitats de lleure han de tenir el Nivell 1 dels "programes d'atenció sanitària immediata" (Decret 225/1996, de 12 de juny) Finalitzat el curs els alumnes obtindran un carnet i diploma de l'Escola l'Empordà corresponent a 32 hores de formació, que acredita haver adquirit competències bàsiques equiparables al 1r nivell d’atenció sanitària immediata

Destinataris


Curs dirigit especialment a educadors i educadores en el lleure que ja tinguin el títol oficial de monitor/a o el de director/a d'activitats de lleure o que tinguin intenció de cursar-lo posteriorment. Ja que aquests cursos d'especialització complementen la formació bàsica rebuda als cursos reglats de monitor/a o el de director/a d'activitats de lleure.

Objectius del curs
 • Adquirir les competències bàsiques equiparables al 1r nivell d’atenció sanitària immediata davant de situacions que ens puguem trobar en activitats de lleure educatiu
 • Saber identificar les situacions d’urgència a través dels signes i símptomes d’infants i joves en temps de lleure 
 • Saber què s'ha de fer i què no s’ha de fer en les actuacions de primers auxilis
 • Saber establir protocols d'actuació en casos de malaltia o accident en activitats de lleure
Metodologia
Maniobres de suport vital bàsic (Pràctic) 
 • Exploració primària a la pràctica
 • RCP
 • Posició lateral de seguretat
 • Maniobra de Heimlich
Més informació sobre la sessió pràctica presencial: 8 hores lectives de caràcter pràctic presencials

Continguts del curs

 • 1- L’Atenció sanitària immediata en les activitats de lleure educatiu

  2- Protocols d’actuació en cas de malaltia o accident en les activitats de lleure educatiu

  3- Actuació derivades de la fitxa de salut

  4- Comportament general en cas de primers auxilis en activitats de lleure educatiu

  5- Actuació en situacions aparentment lleus

  6- Actuació en situacions greus

  7-Maniobres de suport vital bàsic 1 (Teòric)

  8- Maniobres de suport vital bàsic 2 (Pràctic) (Sessió presencial a Girona i/o Barcelona)
  • Exploració primària a la pràctica
  • RCP
  • Posició lateral de seguretat
  • Maniobra de Heimlich
  9- Mòdul de prevenció d’accidents en les activitats de lleure

Competències que l'alumne/a ha d'adquirir finalitzat el curs


 • Amb aquest curs s'adquireixen les competències per exercir de Responsable de salut en les activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil. 
 • La figura del socorrista, en el món del lleure educatiu, en diem “responsable de salut”. Aquesta és una denominació que s’ajusta més a la realitat, ja que no és tracta d’una persona que només actua quan hi ha un accident, sinó que té també fa una acció preventiva i de control dels temes de salut en tots els àmbits, com ara portar el control de les fitxes de salut dels nens i nenes. 
 • Les competències pràctiques s'ha d'anar renovant cada 5 anys segons regula el Decret 225/96. La renovació es farà només amb l'assistència a una de les sessions presencials de 8 hores (Amb un cost per als nostres alumnes molt reduït)
Distribució d’hores del curs

 • Hores del curs: 35 hores = 27 hores lectives on-line + 8 hores lectives presencials
Titulació que s’obté

 • Diploma de l'Escola l'Empordà d'Atenció Sanitària Immediata nivell I regulat segons decret 225/96.
 • Carnet de primers auxilis en activitats d'educació en el lleure de l'Escola l'Empordà amb validesa Laboral i curricular a nivell estatal en empreses públiques i privades
L'Administració de la Generalitat estableix, mitjançant el Decret 225/1996, de 12 de juny, les bases de la formació no reglada en matèria d'atenció sanitària immediata, fixant els objectius docents que han d'assolir els diferents nivells de formació i als tres grups que va destinada aquesta formació. 

Els educadors en el lleure s'inclouen en el segon grup: "Grup d'atenció sanitària immediata: persones que es trobaran en situacions de risc sanitari i altres que la seva tasca és l'ajut a la comunitat en situació de perill o accident". Incloent als monitors d'activitats de lleure en els Programes d'atenció sanitària immediata, per als professionals o personal voluntari que, per raó de les seves tasques i les seves responsabilitats sobre altres col·lectius, necessiten tenir coneixements en primeres cures sanitàries. 

Concretament aquesta normativa disposa l'obligatorietat que els monitors d'activitats de lleurehan de tenir el Nivell 1 dels "programes d'atenció sanitària immediata", adreçat a les persones que, pel fet de desenvolupar les seves activitats envers un col·lectiu determinat, poden trobar-se, eventualment, en situació d'haver de prestar una atenció sanitària immediata.
​ També la mateixa normativa disposa que aquesta formació la poden impartir les escoles oficials d'educadors en el lleure.​
 • Finalitzat el curs els alumnes obtindran un carnet i diploma de l'Escola l'Empordà corresponent a 32 hores de formació, que acredita haver adquirit competències bàsiques equiparables al 1r nivell d’atenció sanitària immediata (coneixements bàsic adreçats a les persones que, pel fet de desenvolupar les seves activitats envers un col·lectiu determinat, poden trobar-se, eventualment, en situació d'haver de prestar una atenció sanitària immediata).
 • Aquest és un títol propi que emet una escola oficial d'educadors en el lleure. Aquest títol acredita l'aprofitament i la realització satisfactòria del curs , el que demostra que tindràs nous coneixements i habilitats que et permetran millorar en la pràctica de teva professió, o accedir a un lloc de treball millor.

Aquest primer nivell d'atenció sanitària immediata no és suficient per fer de socorrista o vigilant de piscines


Una piscina pública o privada amb més de 200 m2 de làmina d’aigua ha de tenir un servei de salvament i socorrisme amb socorristes aquàtics. 

Si la piscina té menys de 200 m2, únicament és obligatòria la presència d’una persona encarregada de la vigilància dels/de les banyistes i del compliment de les normes de règim intern; aquesta persona ha d’estar en possessió de les competències que determina el Decret 165/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic. 

Assistències

 • Per superar aquest curs és necessària una assistència d'un 100%, en la sessió presencial
Propers cursos convocats

 • Consulteu els cursos convocats en aquest enllaç