Curs de primers auxilis
Curs bàsic de primers auxilis per activitats d'educació en el lleure (Presencial)


Dades del curs
Curs: Curs bàsic de primers auxílis per activitats d'educació en el lleure
  • Modalitat: presencial
  • Hores: 35 hores
Coordinador dels curs
Salvi Ferrer i Nadal

Socorrista terrestre i aquàtic i instructor de cursos de primer nivell d'atenció sanitària immediata
salvi@escolaemporda.cat

Presentació

Tots els casals i colònies haurien de tenir un dirigent (director o monitor) amb uns coneixements bàsics en temes de salut i primers auxilis. La figura del socorrista, en el món del lleure educatiu, en diem “responsable de salut”. Aquesta és una denominació que s’ajusta més a la realitat, ja que no és tracta d’una persona que només actua quan hi ha un accident, sinó que té també fa una acció preventiva i de control dels temes de salut en tots els àmbits, com ara portar el control de les fitxes de salut dels nens i nenes. 

Per aquest motiu l’Escola l’Empordà presenta aquest curs bàsic de primers auxilis. Aquest curs s’equipara al primer nivell d’atenció sanitària immediata (Decret 225/1996, de 12 de juny, les bases de la formació no reglada en matèria d'atenció sanitària immediata), però al no existir una titulació homologada d'aquest primer nivell, L’Escola l’Empordà ha establert un itinerari formatiu que lligat amb els títols oficials de monitor i director d’activitats de lleure, ofereixen una formació especialitzada adreçada a les diferents necessitats.

Per fer de monitor responsable de salut calen uns coneixements complementaris que només l’experiència d’una escola d’educadors en el lleure ens pot proporcionar, i per aquest motiu l’Escola l’Empordà ofereix principalment als nostres alumnes, el curs Monitor responsable de salut. Cal tenir en compte que les Escoles d’Educadors en el Lleure son els únics centres formatius que poden impartir els cursos oficials de Monitor i de Director d’Activitats de Lleure, amb els quals es pot obtenir el Diploma Oficial que atorga la Generalitat de Catalunya.

Quin títol s'obté?

Finalitzat el curs els alumnes rebran el diploma de PRIMERS AUXILIS EN ACTIVITATS D'EDUCACIÓ EN EL LLEURE, un carnet i diploma de l'Escola l'Empordà, que acredita haver adquirit uns coneixements bàsic adreçats a les persones que, pel fet de desenvolupar les seves activitats envers un col·lectiu determinat, poden trobar-se, eventualment, en situació d'haver de prestar una atenció sanitària immediata o per optar a treballar com a responsable de salut d'una activitat d'educació en de lleure.

Avaluació de les competències: Les competències s'avaluaran de manera continuada en el transcurs del curs, principalment en les activitats de caràcter més pràctic.

El carnet té una validesa de 5 anys, passat aquest període es podrà renovar havent de passar una prova de competències bàsiques

Temari

1- L’Atenció sanitària immediata en les activitats de lleure educatiu (1 hora)
1.1 Concepte d’atenció sanitària immediata
1.2 Legislació vigent en temes sanitaris referent a les activitats de lleure educatiu
1.3 Els educadors en el lleure han de tenir coneixements de primers auxilis?
1.4 En les activitats de lleure han de disposar d’un titulat en atenció sanitària immediata?
1.5 La fitxa de salut, una exigència legal.
1.6 En la fitxa de salut quines dades personals hem de demanar dels participants?
1.7 Funcions del responsable de salut d’una activitat de lleure

2- Protocols d’actuació en cas de malaltia o accident en les activitats de lleure educatiu (2 hores)
2.1 Activitats sense pernoctació: situacions lleus o greus
2.2 Activitats amb pernoctació: situacions lleus o greus
2.3 Podem portar el menor en el nostre cotxe particular?
2.4 En cas de malaltia o accident en quin moment hem de trucar als pares?
2.5 Protocol de la febre per activitats amb pernoctació portades a terme en un lloc allunyat d’un centre sanitari o amb la participació d’infants de curta edat
2.6 Protocol en cas de un grup afectat
2.7 Protocols en activitats de lleure escolar

3- Actuació derivades de la fitxa de salut (1 hora)
3.1 Què és la fitxa de salut
3.2 Gestió de la fitxa de salut: Informar-se, parlar amb els pares i full de seguiment
3.3 Control de medicacions de dietes, d’intoleràncies i al·lèrgies
3.4 Seguiment dels casos especials: Diabetis. epilèpsies, asma i altres

4- Comportament general en cas de primers auxilis en activitats de lleure educatiu (2 hores)
4.1 La farmaciola, el termòmetre
4.2 Que cal fer davant d’un accident: PAS
4.3 Cadena de socors
4.4 Decàleg del comportament del monitor en cas de primers auxilis en activitats de lleure educatiu.
4.5 Situacions lleus i greus

5- Actuació en situacions aparentment lleus (2 hores)
5.1 Molt habituals: Febre, malt de panxa, la por, enuresis nocturna, hemorràgia nasal, pèrdua d’una dent, vòmits, malt de cap, pollsi altres
5.2 Habituals: Traumatismes als teixits tous: Ferides, cops i contusions. Cossos estranys als ulls. Picades d’animals. Laringitis. Urticària. Trastorns de calor. Lipotímia. Gastroenteritis aguda i Altres

6- Actuació en situacions greus (2 hores)
6.1 Febre alta, convulsions febrils, petèquies.
6.2 Crisi asmàtica
6.3 Traumatisme cranioencefàl.lic
6.4 Altres traumatismes, les hemorràgia internes i externes
6.7 Cremades
6.8 Accidents en el medi aquàtic: Tipus d’accidents. Asfixia. Hidrocució (Tall de digestió)

7-Maniobres de suport vital bàsic 1 (Teòric) (2 hores)
7.1 Exploració primària: Consciència. Respiració. Pols
7.2 Exploració secundària: Comprovació neurològica i consciència. Comprovació de signes vitals. Exploració de la resta del cos
7.3 Valoració dels antecedents

8- Maniobres de suport vital bàsic 2 (Pràctic) (6 hores)
8.1 Exploració primària a la pràctica
8.2 RCP
8.3 Posició lateral de seguretat
8.4 Maniobra de Heimlich

Mòduls complementari (s'imparteixen i es convoquen com a monogràfics a part): 


Per complementar el pla d'estudis del curs de PRIMERS AUXILIS PER A MONITORS//ES I DIRECTORS/ES D'ACTIVITATS DE LLEURE l'Escola l'Empordà té dos mòduls complentaris que s'imparteixen i es convoquen com a monogràfics a part.

Mòdul de prevenció d’accidents en les activitats de lleure

Mòdul basat en la prevenció dels accidents en les activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil
1. Concepte de salut i de prevenció
2. On podem trobar informació per a la prevenció d’accidents en les activitats de lleure?
3. Fomentar els hàbits de salut i higiene en el lleure educatiu
4. Prevenció de riscos: Els plans d’emergència
5. Control dels moments de vida quotidiana
6. Asèpsia i desinfecció
7. Planificar activitats tenint en compte el ritme fisiològic
8. Prevenció: Accions concretes
9. Recomanacions per anar a la platja o la piscina (Medi aquàtic)
10. Què podem fer per evitar el cop de calor
10.3 L’ús de les estufes de gas
10.4 Normes per caminar per la carretera
10.5 Prevenció d’incendis
10.6 Recomanacions per sortides a bosc
10.7 Recomanacions per a les activitats de nit
10.8 Autocontrols alimentaris en el lleure educatiu

Mòdul de Tècniques bàsiques de salvament aquàtic per a piscines de menys de 200m2 de làmina d’aigua

Com a novetat hem introduït en aquest curs, un mòdul formatiu molt bàsic de tècniques de salvament aquàtic per a piscines de menys de 200m2 de lamina d’aigua.

Justificació

Per llei els monitors/es titulats poden ser els vigilants dels menors participants a les activitats d’educació en el lleure sense necessitat de la presència d’un socorrista aquàtic en piscines de menys de 200m2 de làmina d’aigua, com per exemple en les piscines de les cases de colònies que majoritariament no superen els 200m2 (DECRET 165/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 95/2000, de moment de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic). Per aquest motiu el curs incorpora aquest mòdul per adquirir unes mínimes competències en tècniques bàsiques de salvament aquàtic.

Informació legal

Si durant la realització d’una activitat de lleure infantil i juvenil regulada pel Decret 137/2013, s’empra una piscina pública o privada amb més de 200 m2 de làmina d’aigua, sempre ha de tenir un servei de salvament i socorrisme (socorrista/es aquàtic/s).

Si la piscina, però, té menys dels 200 m2 únicament es obligatòria la presència d’una persona encarregada de la vigilància dels banyistes que ha d’estar en possessió de les competències que determina el Decret 165/2001 del Departament de Salut, exceptuant si es tracta d'una activitat escolar o extra escolar (una d’aquestes competències és disposar del títol oficial de monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil).

En aquest cas, la direcció de l’establiment pot demanar, de paraula o per escrit, que els monitors us feu responsables de la vigilància del vostre grup; en aquest cas qui ho faci cal que estigui diplomat com a monitor/a en el lleure infantil i juvenil (Decret 165/2001)

Objectius

El mòdul de 8 hores ensenya els coneixements bàsics de prevenció, vigilància i actuació en cas d'accident dins de piscines de mida reduïda. Tenint en compte que la realització d’aquest mòdul no capacita per exercir com a professional del socorrisme aquàtic, només dona uns mínims coneixements aplicables on la llei permet al monitor/a de lleure fer tasques de vigilant.

Requisits mínims

Tots els alumnes del curs poden fer el mòdul, només són necessàries les competències en natació no professional (saber nadar) ATENCIÓ: Aquest mòdul no té validesa.per a treballar com a socorrista aquàtic.