Curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil


Dades del curs
Curs:  El curs de formació s’anomena Curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil i l’imparteixen les escoles d’educa- dors en el lleure infantil i juvenil reconegudes per la Direcció General de Joventut.

-Modalitat: semi-presencial
-Hores: 
  • Etapa lectiva presencial: Aquesta etapa inclou tres mòduls formatius amb una durada total de 100 hores. La formació que s’imparteix als mòduls fa referència a les capacitats que ha de desenvolupar l’alumnat per poder aplicar-les a la seva pràctica educativa. 
  • Etapa lectiva on-line: Aquesta etapa inclou 10 unitats didàctiques amb una durada total de 50 hores. La formació que s’imparteix a les unitats didàctiques reforça les capacitats que ha de desenvolupar l’alumnat per poder aplicar-les a la seva pràctica educativa.

  • Etapa de pràctiques: Aquesta etapa implica la realització del mòdul de pràctiques professionals, que té una durada de 160 h. L’alumne pot començar les pràctiques un cop cursats el 65% de l'etapa lectiva.              
Condicions d'accés

La normativa estableix que per poder fer el Curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil l’alumne ha de tenir 18 anys complerts.

Objectius del curs
El Curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil és la formació que prepara els alumnes per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, i que els capacita per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d’una organització, per mitjà de l’aplicació de les tècniques específiques d’animació grupal, amb una incidència explícita en l’educació en valors i amb atenció a les mesu- res bàsiques de seguretat i prevenció de riscos. 

Continguts del curs

El contingut del curs és:
  • Activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil
  • Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil 
  • Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure
Titulació que s’obté

La superació de les dues etapes del curs, l’etapa lectiva i la de pràctiques, porta a l’obtenció del diploma i del carnet de monitor/a d’acti- vitats d’educació en el lleure infantil i juvenil que expedeix la Direcció General de Joventut a proposta de les escoles d’educadors en el lleure infantil i juvenil.

El diploma de monitor/a demostra l’assoliment de les capacitats i dels continguts formatius del curs, i de les unitats de competència correspo- nents. El carnet de monitor/a complementa el diploma i habilita la per- sona titular per treballar dinamitzant activitats d’educació en el lleure.

Aquesta titulació és equivalent al certificat de professionalitat i a la qualificació professional de Dinamització d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil que expedeixen el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Departament d’Ensenyament, respectivament.

Els títols obtinguts amb anterioritat a la normativa continuen sent plenament vigents i vàlids per desenvolupar les tasques de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.

Sortides d'aquesta titulació


Els diplomes de director i de monitor d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil, t’habiliten per poder treballar en l’àmbit de l’educació en el lleure.

Aquesta feina la pots fer de manera remunerada en el sector de l’educació en el lleure, especialment durant l’estiu, on hi ha una demanda creixent de persones titulades degut a les vacances escolars. També pots trobar ocupació durant l’any en menjadors escolars, activitats extraescolars, centres diaris d’educació en el lleure...

De juny a setembre l’oferta d’activitats de lleure s’incrementa considerablement i les feines més habituals es troben en casals, colònies, campaments, rutes, camps de treball, ludoteques, establiments amb animació turística...

La feina en l’àmbit de l’educació en el lleure està regulada pel Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural. Pots contactar amb entitats o empreses que organitzin aquesta mena d’activitats per saber si busquen personal o tenen alguna borsa on et puguis apuntar.

També pots treballar de manera voluntària en algun dels nombrosos i potents moviments infantils i juvenils d’educació en el lleure (centres d’esplai i agrupaments escoltes) amb una funció educativa clara, la transmissió de valors individuals i col·lectius, tot contribuint a l’educació integral dels infants i els joves, utilitzant els recursos que ofereixen les activitats pròpies del temps lliure.

Assistències

Per superar aquest curs és necessària una assistència mínima del 85%, és a dir es poden perdre un màxim de 15 hores lectives. En tot cas el tutor del curs determinarà les possibles justificacions vàlides en el cas de perdre més de 15 hores.

Propers cursos convocats

Consulteu els cursos convocats en aquest enllaç