Curs "Elaboració i gestió de projectes d’activitats de lleure  i de dinamització juvenil"  
Curs corresponent a 70 hores de formació especialitzada en temes d’Associacionisme juvenil i de lleure

Dades del curs
Curs: Elaboració i gestió de projectes d’activitats de lleure  i de dinamització juvenil
 • Modalitat: Presencial
 • Hores: 70
Coordinador dels curs
Jordi Iglesias Mateo. 
Professor de gestió, administració i marc legal aplicable a les associacions i activitats de lleure a l’Escola l’Empordà on també és el director. Educador social col·legiat. Diplomat en Relacions Públiques (UB). Director titulat d’activitat d’educació en el lleure

Descripció del curs


La formació en gestió és un dels suports per la millora en els resultats a les entitats. Capacitar a les persones de les associacions permet millorar els aspectes organitzatius de les entitats. E

Destinataris


Aquest curs va dirigit principalment a:

 • Persones pertanyents a entitats no lucratives que tenen la responsabilitat de dirigir-les /o gestionar-les, o que estan interessades a ocupar els llocs esmentats.
 • Directors d'activitats de lleure
 • Dinamitzadors i informadors juvenils
 • Gestors de projectes de dinamització juvenil i de lleure
Objectius del curs
 • La formació que ofereix aquest curs té per objectiu incidir globalment en les Juntes Directives i en les persones amb responsabilitats dins les associacions per millorar les seves competències, coneixements i habilitats.

  Per aconseguir-ho, la proposta formativa es basa en els quatre àmbits clau pel bon funcionament de qualsevol associació: Obligacions bàsiques, obligacions fiscals, com hem de portar la comptabilitat i la transparència
Continguts del curs

Mòdul 1: Introducció
 • Legislació, Que son les associacions i qui gestiona les activitats per a joves i de lleure
 • Entitats juvenils i entitats de serveis a la joventut
 • Projectes de dinamització juvenil i de lleure.
 • Formes de participació jove 
Mòdul 2: Elaboració d’un projecte
 • Formulació d’objectius. On volem arribar?
 • Les fases del projecte
 • Formalització del projecte
Mòdul 3: Gestió de projectes
 • Programació i planificació de l’organització del projecte.
 • Programació i planificació de les activitats del projecte.
 • Tècniques de programació i planificació: del PERT al plànning. 
Mòdul 4: Gestió econòmica d’un projecte
 • Fases del control econòmic d’un projecte.
 • El pressupost 
Mòdul 5: Fiscalitat i recursos humans d’un projecte
 • Fiscalitat: Codi d'identificació fiscal - Impost d'activitats econòmiques - IAE, Impost de societats - IS, Impost de bens immobles - IBI, Impost de la renta de persones físiques - IRPF, Impost del valor afegit - IVA, etc.
 • Recursos humnans: Tipus de contractes laborals, contracte de serveis, contracte de voluntariat per les activitats de lleure. 
Mòdul 6: Comunicació i RRPP d’un projecte
 • La importància de comunicar el nostre projecte
 • Com difondre la nostra activitat: Publicitat i relacions públiques. 
 • Difondre correctament les nostres activitats atenent als públics que van dirigides
 • La comunicació interna amb els nostres usuaris, la cartellera, el full informatiu 
Mòdul 7: Avaluació i revisió d’un projecte
 • Per què avaluar? Qui ha d’avaluar?
 • El paradigma de la revisió. Quins són els passos de l’avaluació?
 • Què avaluem i amb quins criteris avaluem?
 • Quina metodologia podem emprar?
 • Com s’analitza la informació recollida?
 • Què fer-ne de les conclusions?

Competències que l'alumne/a ha d'adquirir finalitzat el curs


 • L'alumne al finalitzar el curs i de manera general, ha d'entendre la gestió integral d'un projecte i tenir les eines suficients que li permetin de forma autònoma, fer-se càrrec de la gestió.
 • Conèixer quin tipus d’entitat ha d’establir en funció de les necessitats o les activitats que es duran a terme
 • Conèixer els requisits legals i fiscals de cada tipus projecte
Distribució d’hores del curs

Hores del curs: 70 hores = 40 hores lectives presencials + 30 hores de treball personal

Titulació que s’obté

Diploma  "Elaboració i gestió de projectes d’activitats de lleure  i de dinamització juvenil" emès per una escola oficial d’educadors i educadores d’activitats de lleure reconeguda per la Generalitat de Catalunya. (Títol propi de l’Escola l’Empordà) corresponent a 70 hores de formació especialitzada en temes d’Associacionisme juvenil i de lleure

Assistències

Per superar aquest curs és necessària una assistència mínima del 85%, és a dir es poden perdre un màxim de xx hores lectives. En tot cas el tutor del curs determinarà les possibles justificacions vàlides en el cas de perdre més de les hores aquí descrites.

Propers cursos convocats

Consulteu els cursos convocats en aquest enllaç