El curs de director/a d'activitats d'educació en el lleureCondició d'accés al curs de director/a

Per poder accedir al curs de director/a (Codi: D) només cal tenir 18 anys el primer dia de curs, però finalitzat el curs per poder tramitar el títol oficial de director/a s'haurà de poder acreditat una d'aquestes tres condicions

Quan de temps tinc per fer tot el procés?

Tens fins a 5 anys des del primer dia de curs per fer totes les etapes del curs incloent-hi l'etapa de les pràctiques.

Ara és més difícil el curs de directors?

No és que sigui més difícil, ara s'avalua per competències perquè a partir del dia 1 d'octubre de 2013 el nou curs de directors i directores ocupa un espai propi en el nou sistema de formació professional, i s'ajusta al nou marc de les competències professionals, però conservant la seva especificitat i el valor afegit que aporta. 

A la pràctica vol dir que aquests curs s'equipara a les qualificacions i als certificats de professionalitat i això representa més reconeixement i prestigi a la formació que es realitza des de les escoles d'educadors i educadores en el lleure infantil i juvenil, un augment de la seva visibilitat en la societat i l'ampliació de la validesa de les titulacions de monitors i directors fora de Catalunya.

Tens més dubtes o consultes sobre el curs de director/a?

Sortides professionals:

Els diplomes de director i de monitor d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil, t’habiliten per poder treballar en l’àmbit de l’educació en el lleure.

El treball de monitor/a o director/a en el lleure varia segons el lloc on es realitzi:

★ En l'àmbit escolar: les feines més habituals són de monitor/a de menjador, de monitor/a de pati, de suport d'activitats extraescolars...

★ En l'àmbit de l'educació en el lleure: les feines més habituals són de monitor/a o director/a d'activitats de temps lliure infantil i juvenil (colònies, casals, campaments ...), de monitor/a ludotecari/ària, de tallerista o de monitor/a especialitzat/ada.

★ En l'àmbit d'oci en general: Hi ha feines de monitor/a de fires i de parcs, d'animador/a turístic/a, d'educador/a especialitzat/ada

Aquesta feina la pots fer de manera remunerada en el sector de l’educació en el lleure, especialment durant l’estiu, on hi ha una demanda creixent de persones titulades degut a les vacances escolars. També pots trobar ocupació durant l’any en menjadors escolars, activitats extraescolars, centres diaris d’educació en el lleure...

De juny a setembre l’oferta d’activitats de lleure s’incrementa considerablement i les feines més habituals es troben en casals, colònies, campaments, rutes, camps de treball, ludoteques, establiments amb animació turística...

La feina en l’àmbit de l’educació en el lleure està regulada pel Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural.

Pots contactar amb entitats o empreses que organitzin aquesta mena d’activitats per saber si busquen personal o tenen alguna borsa on et puguis apuntar.

També pots treballar de manera voluntària en algun dels nombrosos i potents moviments infantils i juvenils d’educació en el lleure (centres d’esplai i agrupaments escoltes) amb una funció educativa clara, la transmissió de valors individuals i col·lectius, tot contribuint a l’educació integral dels infants i els joves, utilitzant els recursos que ofereixen les activitats pròpies del temps lliure.