Orientacions per acollir alumnes en pràctiques

ESCOLA L’EMPORDÀ

L’Escola l’Empordà, és una escola d’educadors en el lleure reconeguda oficialment per la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya amb Resolució del 5-11-98 amb núm. de registre 32. Inscrita al Cens General de la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 1858 i promoguda per l’Associació Educació i Gestió en el Lleure a l’Empordà. 

Les pràctiques dels cursos de monitors/es i directors/es es regulen atenent el que disposa l’ORDRE BSF/196/2013, de 2 d’agost, per la qual s’estableixen els programes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil i per la Normativa de pràctiques de l'escola

CONDICIONS PER PODER SER UN CENTRE DE PRÀCTIQUES

 Sou una entitat o empresa i voleu acollir alumnes en pràctiquesInformació per signar un conveni per acollir alumnes en pràctiques

 Qui pot ser Director/a de Pràctiques? En aquest document s’especifica quines persones poden exercir de director/a de pràctiques dels cursos de monitor/a i de director/a regulats per la DGJ.

Les pràctiques són la posada en pràctica de les funcions pròpies d’un monitor/a o un director/a en una activitat de lleure, i les hores de treball educatiu que s’hi realitzen han d’incloure les fases de preparació, realització i avaluació de l’activitat que s’ha dut a terme. 

Les pràctiques han de ser continuades o intensives i s’han de realitzar en un mateix Centre de pràctiques 

Es consideraran centres de pràctiques, aquells centres, entitats o empreses que realitzin activitats de pràctiques que s’ajustin al que preveu l'
ORDRE BSF/192/2015, de 18 de juny, per la qual s'estableixen els programes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil. garantint les condicions d’intervenció de l’alumne/a pel que fa a equipaments i espais, i ha de facilitar-li la documentació i el suport material necessaris per dur a terme les pràctiques. 

Per poder ser un Centre de pràctiques requereix la signatura prèvia d’un Conveni de col·laboració segons el model establert per la Generalitat de Catalunya, com a marc regulador de les relacions entre el centre de pràctiques i l’escola d’educadors en el lleure infantil i juvenil 


Acord per a la realització de pràctiques d’un/a alumne/a d’un curs de formació de monitor/a d’educació en el lleure infantil i juvenil

★ El Centre de pràctiques i l’alumne/a han d’omplir per duplicat l'Acord per a la realització de pràctiques d’un/a alumne/a d’un curs de formació de monitor/a d’educació en el lleure infantil i juvenil (Fitxa individual de pràctiques) Descarrega documentació de pràctiques.

★ Una còpia d’aquesta Documentació de pràctiques és per al Centre de pràctiques i l’altre còpia per l’alumne/a, que l’haurà de lliurarà a l’escola finalitzada l’etapa de pràctiques. 

★ Les dues còpies han d’estar firmades per l’alumne com a compromís de la realització de les seves pràctiques.

★ Us recordem que als monitors i monitores que acolliu en pràctiques els heu d'exigir que us aportin el certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals

La Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015 i la Llei 45/2015, de voluntariat estableixen l'obligació que s'aportin certificats negatius del Registre Central de Delinqüents Sexuals per a tots els professionals i voluntaris que treballen en contacte habitual amb menors.

Per tant cal que els hi demaneu amb temps suficient, d'acord amb els que ens marca la Direcció General de Joventut:

Atès que d’aquesta norma es desprèn que hi ha l’obligació que totes les entitats que fan educació en el lleure amb menors estan obligades a tenir el certificat negatiu del “Registre central de delinqüents sexuals” de totes les persones que estiguin en contacte amb els menors, siguin o no voluntàries, i que aquesta obligació ja és vigent.

Atès que els alumnes dels cursos de monitor i de director en educació en el lleure estan en contacte amb menors durant la realització de la fase de pràctiques i no durant la fase que estan a l’escola d’educadors en el lleure.

Atès que són els centres de pràctiques els que han de vetllar que totes les persones del centre que estan en contacte amb menors compleixin l’esmentada normativa.

Són els centres que acullen els alumnes en pràctiques dels cursos de monitor/a i de director/a els que han de vetllar pel compliment d’aquesta norma i sol·licitar l’aportació d’aquest certificat.

NOTIFICACIÓ DE PRÀCTIQUES DE L’ALUMNE

L’alumne ve obligat a notificar les dades de l'Acord per a la realització de pràctiques d’un/a alumne/a d’un curs de formació de monitor/a d’educació en el lleure infantil i juvenil (Fitxa individual de pràctiques) Descarrega documentació de pràctiques. a l’Escola l’Empordà via telemàtica des de l’Aula Oberta de l’escola, abans d’iniciar les pràctiques.

Abans d’iniciar les pràctiques l'alumne/A de notificar les dades de l'Acord per a la realització de pràctiques d’un/a alumne/a d’un curs de formació de monitor/a d’educació en el lleure infantil i juvenil (Fitxa individual de pràctiques) a l’Escola l’Empordà via telemàtica i esperar la conformitat de l'escola via correu electrònic

Sense aquesta confirmació de l'escola prèvia a l’inici de les pràctiques, aquestes seran considerades nul·les de ple dret i l’alumne/a haurà de tornar a fer unes noves pràctiques.

No quedaran cobertes per les assegurances de l’Escola l’Empordà les contingències que se suscitin com a conseqüència de la realització de les pràctiques que els alumnes no hagin notificat a l’Escola l’Empordà abans del seu inici. 

La notificació de pràctiques és un tràmit telemàtic que l’alumne/a ha de fer per Internet des de aquest formulari: 

FORMULARI NOTIFICACIÓ
: 
l'Acord per a la realització de pràctiques d’un/a alumne/a d’un curs de formació de monitor/a d’educació en el lleure infantil i juvenil (Fitxa individual de pràctiques)

ASPECTES FORMATIUS DE LES PRÀCTIQUES

Durant tota l’etapa de pràctiques el director/a de les pràctiques haurà de fer el seguiment de l’alumne/a i finalment haurà de valorar-ne la idoneïtat a partir dels criteris d’avaluació de cada unitat didàctica 


Projecte formatiu de pràctiques
àDocument guia que ha de tenir l'alumne en pràctiques i el seu tutor on s'estableixen els continguts, les capacitats i els criteris d'avaluació de les pràctiques

DOC 13 M-D _Drive (Doc de Google)ö
Visualització


Per emetre aquesta avaluació i certificació de pràctiques s’ha d’utilitzar l’imprés oficial que proporciona l’Escola l’Empordà que ve inclos dins la Documentació de pràctiques Descarrega documentació de pràctiques.

L’alumne/a haurà de lliurar a l’Escola l’Empordà la seva Documentació de pràctiques avaluada i signada pel seu director/a de pràctiques, juntament amb la memòria de pràctiques i la resta de documentació requerida per tal d’obtenir el títol.

Els tutors/es de pràctiques, tenen la tasca de la supervisió i avaluació d'aquestes i no es poden limitar a emetre un informe final, sinó que aquesta supervisió i avaluació s’ha de fer amb l’alumne/a al llarg de tot el període de pràctiques per tal de canalitzar les actituds i facilitar que l’alumne/a pugui posar a prova les seves aptituds i rectificar-les o potenciar-les segons els casos. 

És aconsellable que al llarg del període de pràctiques el responsable i/o director/a es reuneixi amb l’alumne/a per tal de fer-lo conscient de les seves mancances i limitacions i/o les seves actituds i se li especifiqui el més clar possible allò que s’espera d’ell, de tal manera que al finalitzar les pràctiques es puguin avaluar amb criteris objectius. 

En finalitzar les pràctiques, el tutor/a de pràctiques ha firmar el CERTIFICAT DE PRÀCTIQUES (s'inclou dins la documentació de pràctiques) en funció de l’actitud i de les capacitats demostrades mitjançant l’avaluació per competències. Per emetre aquesta avaluació i certificació de pràctiques s’ha d’utilitzar l’imprès oficial que proporciona l’Escola l’Empordà.

Un cop finalitzades les pràctiques l’escola ha de declarar l’alumne/a com a apte/a o no apte/a de l’etapa de pràctiques, tenint en compte la valoració que ha fet el director/a de pràctiques i la memòria de pràctiques lliurada per l’alumne/a que inclogui les fases de preparació, realització i avaluació de l’activitat que ha dut a terme, seguint el guió proporcionat per l’Escola l’Empordà.


Us recordem que a més als monitors i monitores que acolliu en pràctiques els heu d'exigir que us aportin el certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals

La Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015 i la Llei 45/2015, de voluntariat estableixen l'obligació que s'aportin certificats negatius del Registre Central de Delinqüents Sexuals per a tots els professionals i voluntaris que treballen en contacte habitual amb menors.

Per tant cal que els hi demaneu amb temps suficient, d'acord amb els que ens marca la Direcció General de Joventut:

Atès que d’aquesta norma es desprèn que hi ha l’obligació que totes les entitats que fan educació en el lleure amb menors estan obligades a tenir el certificat negatiu del “Registre central de delinqüents sexuals” de totes les persones que estiguin en contacte amb els menors, siguin o no voluntàries, i que aquesta obligació ja és vigent.

Atès que els alumnes dels cursos de monitor i de director en educació en el lleure estan en contacte amb menors durant la realització de la fase de pràctiques i no durant la fase que estan a l’escola d’educadors en el lleure.

Atès que són els centres de pràctiques els que han de vetllar que totes les persones del centre que estan en contacte amb menors compleixin l’esmentada normativa.

Són els centres que acullen els alumnes en pràctiques dels cursos de monitor/a i de director/a els que han de vetllar pel compliment d’aquesta norma i sol·licitar l’aportació d’aquest certificat.


 INFORMACIÓ GENERAL PRÀCTIQUESInformació general sobre les pràctiques