NORMATIVA DE PRÀCTIQUES
ESCOLA L'EMPORDÀ

Normativa de les pràctiques del curs de monitors/es i de directors/es

1. L'etapa de pràctiques:

1.1 Les pràctiques són la posada en pràctica de les funcions pròpies d’un monitor/a o un director/a en una activitat de lleure, i les hores de treball educatiu que s’hi realitzen han d’incloure les fases de preparació, realització i avaluació de l’activitat que s’ha dut a terme. 

1.2 Les pràctiques han de ser continuades o intensives i s’han de realitzar en un mateix centre de pràctiques 

1.5 Les pràctiques han d’ajudar l’alumne/a en pràctiques a créixer humanament i tècnicament, exercitant de forma tutelada els aprenentatges teòrics rebuts.

1.6 L’alumne/a pot començar les pràctiques un cop hagi cursat tots els mòduls menys un de l’etapa lectiva.

1.7 En finalitzar les pràctiques, el tutor/a de pràctiques ha d’emetre un Certificat de valoració de la idoneïtat de l’alumne/a en funció de l’actitud i de les capacitats demostrades mitjançant l’avaluació per competències. Per emetre aquesta avaluació i certificació de pràctiques s’ha d’utilitzar l’imprés oficial que proporciona l’Escola l’Empordà (Documentació de pràctiques) Un cop finalitzades les pràctiques l’escola ha de declarar l’alumne/a com a apte/a o no apte/a de l’etapa de pràctiques, tenint en compte la valoració que ha fet el director/a de pràctiques i la memòria de pràctiques lliurada per l’alumne/a que inclogui les fases de preparació, realització i avaluació de l’activitat que ha dut a terme, seguint el guió proporcionat per l’Escola l’Empordà.

1.8 L’etapa de pràctiques tindrà la següent durada:

a) Pràctiques de monitor/a: 160 hores


b) Pràctiques de director/a: 120 hores

1.9 L’alumne s’ha de buscar pel seu compte el lloc on fer les pràctiques. També pot consultar a l’Aula Oberta (Càmpus virtual de l'escola l'Empordà) els llocs on l'Escola l'Empordà disposa de conveni. Les pràctiques no es poden realitzar en diferents activitats i anar acumulant hores, només si les supervisa i firma un mateix director/a dins d’un mateix centre de pràctiques

1.10 Als alumnes en pràctiques, el centre que els acull, els ha d'exigir que aportin el certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals d'acord amb el que disposa La Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015 i la Llei 45/2015, de voluntariat estableixen l'obligació que s'aportin certificats negatius del Registre Central de Delinqüents Sexuals per a tots els professionals i voluntaris que treballen en contacte habitual amb menors i d'acord amb els que ens marca la Direcció General de Joventut: Són els centres que acullen els alumnes en pràctiques dels cursos de monitor/a i de director/a els que han de vetllar pel compliment d’aquesta norma i sol·licitar l’aportació d’aquest certificat.

2) Centres de pràctiques on es poden fer les pràctiques de monitor o director de lleure

2.1 Es consideraran centres de pràctiques, aquells centres, entitats o empreses que realitzin activitats de pràctiques que s’ajustin al que preveu l'ORDRE BSF/192/2015, de 18 de juny, per la qual s'estableixen els programes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil (que deroga l’Ordre BSF/196/2013, de 2 d’agost), garantint les condicions d’intervenció de l’alumne/a pel que fa a equipaments i espais, i ha de facilitar-li la documentació i el suport material necessaris per dur a terme les pràctiques. 

2.2 Per poder ser un Centre de pràctiques requereix la signatura prèvia d’un conveni de col·laboració segons el model establert per la Generalitat de Catalunya, com a marc regulador de les relacions entre el centre de pràctiques i l’escola d’educadors en el lleure infantil i juvenil i han de reunir les condicions següents:

1- El centre de pràctiques ha de tenir un projecte educatiu i un grup de monitors i monitores estable que treballen en equip. 2- El centre de pràctiques ha de disposar d'un/a director/a de pràctiques que té el títol de director d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.
  • Qui pot ser Director/a de Pràctiques? En aquest document s’especifica quines persones poden exercir de director/a de pràctiques dels cursos de monitor/a i de director/a regulats per la Generalitat de Catalunya.
3- El centre de pràctiques ha de complir amb una d'aquestes dos condicions:
a) Disposa d'un grup estable d’infants o de persones joves, d’una franja d’edat d’entre 3 i 20 anys amb diferència d’edat mínima entre el monitor/a de pràctiques i el grup d’infants de 3 anys i la durada de les activitats és suficient per avaluar el procés educatiu de l’alumne.
b) És una instal·lació juvenil inscrita al Registre d’instal·lacions juvenils de l’òrgan competent en matèria de joventut amb una activitat anual estable amb la participació d'infants o de persones joves d’una franja d’edat d’entre 3 i 20 anys amb diferència d’edat mínima entre el monitor/a de pràctiques i el grup d’infants de 3 anys i la durada de les activitats és suficient per avaluar el procés educatiu de l’alumne.
4- El personal del centre de pràctiques s'ha de comprometre a ajudar l’alumne/a a créixer humanament i tècnica, exercitant de forma tutelada els aprenentatges teòrics rebuts. 5- En el cas que les pràctiques es facin en un grup on, com a mínim, el 90% de les persones tinguin una discapacitat intel·lectual, aquest grup disposarà d’un projecte educatiu de lleure.

2.3 Les pràctiques s’han de portar a terme en alguna d’aquestes activitats d’educació en el lleure:

2.3.1 Pràctiques en activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors d'edat en períodes de vacances

a) Definició: Són totes aquelles activitats regulades en aquests moments pel DECRET 267/2016, de 5 de juliol

b) Llocs on es poden fer les pràctiques de monitor/a i de director/a:

-Casals d'estiu i/o de vacances 

-Casals o campus esportius

-Colònies:

-Colònies o campus esportius

-Campaments juvenils 

-Rutes

-Camps de treball

-Agrupaments escoltes, esplais o casals d’hivern...

c) En tots els casos serà el director/a de pràctiques qui ha de fer la comptabilització de les hores de pràctiques seguint aquest criteri:

Activitats sense pernoctació: fins a un màxim de 60 hores indirectes (Les hores indirectes només es poden comptabilitzar a criteri del director/a de pràctiques i si a la memòria es justifica amb un informe addicional com s'han fet aquestes tasques d'avaluació i preparació d'activitats)

Activitats amb pernoctació: Quan els participants es queden a dormir la durada mínima de les pràctiques es compatibilitzarà de la següent manera:14 hores d'atenció directa al dia i fins a un màxim de 60 hores indirectes (Les hores indirectes només es poden comptabilitzar a criteri del director/a de pràctiques i si a la memòria es justifica amb un informe addicional com s'han fet aquestes tasques d'avaluació i preparació d'activitats)

Activitats d'educació en el lleure associatiu (Agrupaments escoltes i esplais: En les activitats d'educació en el lleure associatiu la durada mínima de les pràctiques serà d'un compromís de 3 mesos (mínim tot un trimestre), sempre que inclogui preparació, realització i avaluació de totes les activitats.

d) Si es tracta d'activitats de lleure en les quals participen menors d'edat en períodes de vacances sempre cal l'estricte compliment de la normativa vigent. En conseqüència d'una inspecció de pràctiques no s'acceptaran com a vàlides les pràctiques en períodes de vacances en un lloc on no es compleix la legislació vigent.

2.3.2 Activitats d'educació en lleure escolars: activitats escolars complementàries i activitats extraescolars

a) Definició: Les activitats extraescolars són les que tenen com a finalitat la formació dels alumnes en aspectes socioeducatius i de lleure no relacionats amb l'activitat escolar i tenen caràcter voluntari per als alumnes que s'hi acullin i es desenvolupen fora de l'horari lectiva. Les complementàries són les que tenen com a finalitat la formació dels alumnes en aspectes socioeducatius i de lleure relacionats amb l'activitat escolar i es desenvolupen normalment en dies lectius: Excursions, colònies, festes commemoratives a l'escola, sortides educatives

b) Llocs on es poden fer les pràctiques de monitor/a:

-Temps de migdia

-Colònies escolars en dies lectius

-Activitats extraescolars de lleure fora de l'horari lectiu (queden excloses les activitats d'aprenentatge d'esports, d'idiomes, d'informàtica, de reforç de matèries curriculars i totes aquelles no relacionades amb el món del lleure) 

c) Llocs on es poden fer les pràctiques de director/a:

-Coordinador del temps de migdia (de 12.00h a 15.00h inclòs el menjador escolar)

-Director, coordinador o responsable de colònies escolars en dies lectius

-Coordinador d'activitats extraescolars (Centre escolar) de lleure fora de l'horari lectiu

ATENCIÓ: No es poden fer pràctiques del curs de director/a en un lloc on no es coordinin equips de monitors/es

d) No es poden fer pràctiques en centres escolars en horari lectiu, exceptuant les activitats escolars complementàries com colònies i excursions escolars

e) No es poden fer pràctiques en activitats esportives on la única activitat sigui l'ensenyament, l'entrenament i la competició d'un esport.

f) No es poden fer les pràctiques en llars d’infants ni centres de suport familiar durant el curs escolar.

g) No es poden fer pràctiques al únicament al temps d'acollida a l'escola (abans d'iniciar o finalitzat l'horari lectiu) ni en el transport escolar. Si que podrem sumar aquestes hores si fem les pràctiques al menjador escolar o en activitats extraescolars.

h) En tots els casos serà el director/a de pràctiques qui ha de portar la comptabilització de les hores de pràctiques seguint aquest criteri:

-Temps de migdia i activitats extraescolars: Hores d'atenció directa que normalment són de 12.00h a 15.00h inclòs el menjador escolar) També es poden compatibilitzar fins a un màxim de 20 hores indirectes (Les hores indirectes només es poden comptabilitzar a criteri del director/a de pràctiques i si a la memòria es justifica amb un informe addicional com s'han fet aquestes tasques d'avaluació i preparació d'activitats)

-Colònies escolars amb pernoctació: Quan els participants es queden a dormir la durada mínima de les pràctiques es compatibilitzarà de la següent manera:14 hores d'atenció directa al dia i fins a un màxim de 60 hores indirectes (Les hores indirectes només es poden comptabilitzar a criteri del director/a de pràctiques i si
 a la memòria es justifica amb un informe addicional com s'han fet aquestes tasques d'avaluació i preparació d'activitats)

2.3.3 Ludoteques

a) Definició: la ludoteca és un equipament amb un projecte educatiu específic a través del joc i la joguina. La ludoteca disposa d’un fons lúdic significatiu, té voluntat de servei públic i utilitza la joguina com una de les principals eines d’intervenció educativa, social i cultural.

b) Llocs on es poden fer les pràctiques de monitor/a:

-Ludoteques públiques

-Ludoteques privades permanents o temporals

-Ludoteques de centres escolars

c) Llocs on es poden fer les pràctiques del director/a:

-Ludoteques temporals

d) No es poden fer pràctiques en centres de suport familiar que no tinguin el reconeixement oficial de ludoteca per part de la Generalitat de Catalunya o no disposin d'un projecte educatiu basat principalment en el joc com a recurs educatiu.

e) En cap cas es poden fer pràctiques en ludoteques o similars en horari lectiu.

f) En tots els casos serà el director/a de pràctiques qui ha de portar la comptabilització de les hores de pràctiques que han de ser totes d'atenció directa

2.4 Si les pràctiques es fan fora de Catalunya s'ha de tenir en compte:

a) Si es fan a qualsevol altra comunitat autònoma i no hi ha un director amb títol català, cal que el director de les pràctiques us proporcioni una fotocòpia del seu títol de director emès per qualsevol altra comunitat autònoma

b) Si es fan fora de l'estat espanyol hi ha d'haver un director amb títol català i cal tenir en compte que l'assegurança de l'escola no cobreix a l'alumne/a, cal estar assegurats per l'entitat que acull l'alumne en pràctiques, condició que haurà de constar al conveni entre l'escola i el centre de pràctiques.

3) Fitxa individual de pràctiques, notificació i assegurança de pràctiques

3.1 El Centre de pràctiques i l’alumne/a han d’omplir per duplicat l'Acord per a la realització de pràctiques de l'alumne/a (Fitxa individual de pràctiques) Fitxa individual de pràctiques. Una còpia d’aquesta fitxa és per al Centre de pràctiques i l’altre còpia per l’alumne/a, que l’haurà de lliurarà a l’escola finalitzada l’etapa de pràctiques juntament amb el Certificat de valoració de la idoneïtat de l’alumne/a. Les dos còpies han d’estar firmades per l’alumne com a compromís de la realització de les seves pràctiques.

3.2 L’alumne ve obligat a notificar les dades de l'Acord per a la realització de pràctiques de l'alumne/a (Fitxa individual de pràctiques) Fitxa individual de pràctiques a l’Escola l’Empordà via telemàtica des de l’Aula Oberta de l’escola (Campus virtual de l'Escola l'Empordà), abans d’iniciar les pràctiques.

Abans d’iniciar les pràctiques ha de notificar les dades de la Fitxa individual de pràctiques a l’Escola l’Empordà via telemàtica i esperar la conformitat de l'escola via correu electrònic

àSense aquesta confirmació de l'escola prèvia a l’inici de les pràctiques, aquestes seran considerades nul·les de ple dret i l’alumne haurà de tornar a fer unes noves pràctiques.

à
No quedaran cobertes per les assegurances de l’Escola l’Empordà les contingències que se suscitin com a conseqüència de la realització de les pràctiques que els alumnes no hagin notificat a l’Escola l’Empordà abans del seu inici. 

à
La notificació de pràctiques és un tràmit telemàtic que l’alumne/a ha de fer per Internet des de aquest formulari: 

FORMULARI NOTIFICACIÓ DE LA FITXA INDIVIDUAL DE PRÀCTIQUES
 
Acord per a la realització de pràctiques (Fitxa individual de pràctiques)

3.3 Sens perjudici que el Centre de pràctiques tingui les assegurances corresponents per les activitats d’educació en el lleure que organitza, durant la realització de les pràctiques els alumnes estaran coberts per la pòlissa d’accidents i de responsabilitat civil que l’Escola l’Empordà té contractada per cobrir les contingències que se suscitin com a conseqüència de la realització de les pràctiques pels alumnes.

3.4 No quedaran cobertes per aquestes assegurances les contingències que se suscitin com a conseqüència de la realització de les pràctiques que els alumnes no hagin notificat a l’Escola l’Empordà abans del seu inici.

3.5 Tampoc quedaran cobertes les pràctiques que es facin en un país estranger. En aquest cas la cobertura de contingències haurà de corre a càrrec del propi alumne/a o del centre de pràctiques que l’acull.

4) Visita d'inspecció de pràctiques

4.1 L'Escola es reserva el dret de fer una visita d'inspecció i seguiment a les pràctiques. Aquestes visites es fan per comprovar, per part de l'Escola, que el context de lleure en el qual es realitzen les pràctiques és l'adequat i per valorar també la implicació i la tasca del monitor/director en pràctiques.

4.2 La Direcció General de Joventut pot en qualsevol moment fer també una inspecció de pràctiques

5) Avaluació de les pràctiques per part del director/a

5.1 Les pràctiques dels alumnes dels cursos de monitors i de directors han de ser formatives i complementàries del contingut teòric impartit en l’etapa lectiva seguint la pauta del Projecte formatiu de pràctiques. En aquest sentit els directors/es que tenen la responsabilitat de la seva supervisió i avaluació no es poden limitar a emetre un informe final, sinó que aquesta supervisió i avaluació s'ha de fer amb l'alumne al llarg de tot el període de pràctiques per tal de canalitzar les actituds i facilitar que l'alumne pugui posar a prova les seves aptituds i rectificar-les o potenciar-les segons els casos. 

5.2 És aconsellable que al llarg del període de pràctiques el director es reuneixi amb l'alumne per tal de fer-lo conscient de les seves mancances i limitacions i/o les seves actituds i se li especifiqui el més clar possible allò que s'espera d'ell, de tal manera que al finalitzar les pràctiques es puguin avaluar amb criteris objectius. 

5.3 Abans de començar les pràctiques l’alumne/a s’ha de descarregar de l’Aula Oberta dos còpies de la Documentació de pràctiques que inclou:
  • Fitxa individual de pràctiques
  • Certificat de valoració de la idoneïtat de l’alumne/a
5.4 Un cop finalitzades les pràctiques, el director ha d'omplir i signar el Certificat de valoració de la idoneïtat de l’alumne i l'alumne/a l'ha de retornar a l'Escola l'Empordà.