5) Guia per avaluar les pràctiques dels alumnes

Durant tota l’etapa de pràctiques el director/a de les pràctiques haurà de fer el seguiment de l’alumne/a i finalment haurà de valorar-ne la idoneïtat a partir dels criteris d’avaluació de cada unitat didàctica. Per tal de poder emetre un Certificat de valoració de la idoneïtat de l’alumne/a en funció de l’actitud i de les capacitats demostrades mitjançant l’avaluació per competències. Per emetre aquesta avaluació i certificació de pràctiques s’ha d’utilitzar l’imprès oficial que proporciona  l’Escola l’Empordà que ve inclòs dins la Fitxa individual de pràctiques de l’alumne/a


L’alumne/a haurà de lliurar a l’Escola l’Empordà la seva Fitxa individual de pràctiques, avaluada i signada pel seu director/a de pràctiques, juntament amb la memòria de pràctiques i la resta de documentació requerida per tal d’obtenir el títol.


Un cop finalitzades les pràctiques l’escola ha de declarar l’alumne/a com a apte/a o no apte/a de l’etapa de pràctiques, tenint en compte la valoració que ha fet el director/a de pràctiques i la memòria de pràctiques lliurada per l’alumne/a que inclogui les fases de preparació, realització i avaluació de l’activitat que ha dut a terme, seguint el guió proporcionat per l’Escola l’Empordà.


5- ASPECTES FORMATIUS DE LES PRÀCTIQUES DE MONITOR/A

Mòdul de pràctiques MP: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de dinamització d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil Codi: MP0270 amb un total de: 160 h


El mòdul de pràctiques està compost per 8 unitats didàctiques i l’alumne/a  durant la seva etapa de pràctiques haurà de demostrar les capacitats corresponents a cadascuna de les unitats didàctiques.


Per la seva part el director/a de les pràctiques haurà de fer-ne el seguiment i, finalment, haurà de valorar la idoneïtat de l’alumne/a partir dels criteris d’avaluació de cada unitat didàctica.


6- UNITATS DIDÀCTIQUES DE LES PRÀCTIQUES DE MONITOR/A I CRITERIS QUE S’HAN D’AVALUAR DE CADA UNITAT DIDÀCTICA

Unitat didàctica 1: Col·laboració en la organització d'activitats de lleure infantil i juvenil


CONTINGUTS:


1. Col·laboració en l'organització d'activitats de lleure infantil i juvenil


1.1 Presentació dels objectius de l'entitat destinatària de les activitats (interessos i necessitats del grup de destinataris).


1.2 Selecció i planificació de les activitats proposades en relació amb els entorns o espais on es van a desenvolupar i el temps disponible.


1.3 Identificació dels materials i recursos necessaris per al desenvolupament de les activitats.


1.4 Proposta d'activitats que promoguin la generació de valors, la socialització, la participació i els hàbits de vida saludable.


1.5 Desenvolupament de mecanismes de comunicació efectius, motivadors i educatius entre el/la monitor/a i les persones participants.


CAPACITATS:


Organitzar amb l'equip de treball, i si escau amb el suport i supervisió d'un nivell superior, activitats de lleure infantil i juvenil, tant d'una activitat de tipus intensiu amb pernoctació i continuïtat, com d'activitats de curta durada.


CRITERIS D’AVALUACIÓ:


1 Ha col·laborat en l'adequació de la proposta als objectius de l'entitat així com als interessos i necessitats del grup de destinataris?


2 Ha participat en la selecció de les activitats proposades en relació amb els entorns o espais on es desenvoluparan?


3 Ha col·laborat en la selecció i organització dels materials i recursos necessaris per al desenvolupament de les activitats a realitzar, anticipant-ne la possible necessitat?


4 Ha participat en el procés de presa de decisions sobre els aspectes que afecten les activitats a realitzar, i assumir els acords i decisions adoptats?


5 Ha col·laborat en la selecció i preparació de les activitats, en equip si escau, atenent a la seva singularitat, al temps disponible i a que es facin amb un ritme i seqüència temporal adequada?


6 Sap identificar i ha proposat, en col·laboració amb els responsables, activitats que promoguin la generació de valors, la socialització, la participació i els hàbits de vida saludable, i actuar de forma coherent?


7 Ha establert de forma efectiva, motivadora i educativa la comunicació entre el/la monitor/a i les persones participants?


Unitat didàctica 2: Suport en la posada en marxa i avaluació de les activitats de lleure infantil i juvenil


CONTINGUTS


2 Suport en la posada en marxa i avaluació de les activitats de lleure infantil i juvenil


2.1 Identificació dels continguts bàsics en les presentacions d'activitats.


2.2 Organització dels equips de treball


2.3 Definició dels plans d'actuació davant possibles incidències al llarg del desenvolupament de les activitats.


2.4 Aplicació de les tècniques d'avaluació de projectes i possibles agents avaluadors.


CAPACITATS:


Realitzar i presentar per a cada activitat proposada, les condicions de presentació, seqüenciació de les accions, organització i disposició de les persones que hi participen, l'inici i finalització de l'acció, així com l’avaluació i la inclusió de suggeriments i atenció a imprevistos.


CRITERIS D’AVALUACIÓ:


1 Sap realitzar  una presentació ordenada i motivadora d'una de les activitats proposades?


2 Ha participat, juntament amb els responsables, en l'organització de les persones que hi participen.


3 Coneix els procediments de repartiment de tasques i responsabilitats dintre de l'equip de treball?


4 Ha col·laborat en la posada en marxa de l'acció.


5 Sap adaptar-se a les circumstàncies no previstes i als suggeriments del grup participant.


6 Coneix els indicadors i tècniques d'avaluació?


7 Sap identificar els possibles agents avaluadors i les seves peculiaritats, fent-los partícips del procés?


8 Sap aplicar les tècniques d'avaluació acordades als agents participants?


Unitat didàctica 3. Aplicació de tècniques de dinamització de grups en els contextos de lleure infantil i juvenil


CONTINGUTS


3 Aplicació de tècniques de dinamització de grups en els contextos de lleure infantil i juvenil


3.1 Selecció i seqüenciació de les activitats de dinamització grupal.


3.2 Aplicació de les tècniques grupals adaptades a les possibles situacions que puguin donar-se en aquests contextos.


3.3 Selecció d'activitats de grup que afavoreixin la comunicació, integració i cohesió grup.


3.4 Aplicació de tècniques per a la gestió de conflictes.


3.5 Aplicació dels mecanismes de comunicació entre el monitor i els participants en les activitats de lleure.


3.6 Identificació i gestió de les problemàtiques individuals i/o grupals que puguin sorgir en el desenvolupament de les activitats.


CAPACITATS


Aplicar tècniques de dinamització de grups en els contextos de lleure infantil i juvenil i desenvolupar coordinadament les activitats acordades tenint en compte les característiques de les persones destinatàries.


CRITERIS D’AVALUACIÓ


1 Ha participat en l'elecció i la seqüenciació de les activitats de dinamització grupal, d'acord amb les característiques culturals i socials dels participants.


2 Sap aplicar tècniques grupals adaptades a les diverses situacions que es presentin durant les pràctiques.


3 Ha participat en el desenvolupament de les seves activitats de grup de manera que afavoreixin la comunicació, la integració i la cohesió de tots els membres del grup?


4 Ha participat en l'aplicació dels procediments adequats per a la gestió de conflictes de forma efectiva.


5 Sap motivar i incentivar a la participació en les activitats atenent a les necessitats i singularitats de cada grup i persona participant.


6 Sap identificar en col·laboració amb els responsables, les actuacions que indiquin que la comunicació s'estableix de forma efectiva, motivadora i educativa entre el/la monitor/a i les persones participants


Unitat didàctica 4: Aplicació de tècniques d'animació, expressió, creativitat i joc


CONTINGUTS


4 Aplicació de tècniques d'animació, expressió, creativitat i joc


4.1 Selecció i desenvolupament d'activitats en relació a centres d'interès, seqüenciant-les en el transcurs del programa d'activitats.


4.2 Ocupació adequada de les tècniques i recursos d'expressió plàstica, musical, oral, gràfica, audiovisual, etc.


4.3 Col·laboració en l'organització i desenvolupament de les activitats en les quals s'incloguin la dansa, el joc dramàtic i les expressions de cultura, esport i folklore popular.


4.4 Utilització dels procediments i llenguatges tècnics contemporanis, així com els recursos tecnològics disponibles (audiovisuals, informàtics, etc.).


4.5 Elaboració de propostes d'activitats que promoguin la creativitat del personal participant.


4.6 Selecció i desenvolupament de diferents tipus de joc d'acord a: els objectius plantejats, l'edat, el nivell maduratiu de les persones que hi participen, context en el qual es desenvolupen, tipologia de grups.


4.7 Reconeixement, preparació i posada a disposició dels materials i recursos dels diferents jocs.


CAPACITATS


Aplicar tècniques d'animació, expressió, creativitat i joc a través d'un centre d'interès o eix d'animació, com a recursos amb finalitat educativa i lúdica en la realització del programa d'activitats.


CRITERIS D’AVALUACIÓ


1 Ha col·laborat en la selecció dels centres d'interès o eixos de l'animació?


2 Ha participat en la selecció i desenvolupament de les activitats en relació a centres d'interès, mantenint la coherència educativa i la motivació?


3 Identifica la seqüència de les activitats, vinculades als centres d'interès, de manera eficaç i coherent en el transcurs del programa d'activitats.


4 Ha col·laborat en l'adaptació dels centres d'interès als entorns, contextos i recursos disponibles, realitzant les transformacions necessàries si escau.


5 Sap aplicar les tècniques i recursos d'expressió plàstica, musical, oral, gràfica, audiovisual, etc., en el desenvolupament de les activitats, dintre del projecte o centre d'interès?


6 Ha col·laborat en l'organització i desenvolupament d'activitats en les quals s'incloguin la dansa, el joc dramàtic i les expressions de cultura, esport i folklore popular?


7 Sap utilitzar els procediments i llenguatges tècnics contemporanis, així com els recursos tecnològics disponibles (audiovisuals, informàtics, etc.)?


8 Sap identificar propostes d'activitats que promoguin la creativitat del personal participant?


9 Sap identificar i desenvolupar els diferents tipus de joc d'acord amb els objectius plantejats, l'edat i el nivell maduratiu de les persones que hi participen i el context en el qual es desenvolupen.


10 ha col·laborat en la preparació i posada a la disposició de materials i recursos dels diferents jocs?


Unitat didàctica 5: Desenvolupament d'acampades, excursionisme i les activitats en el medi natural (Només si l’alumne ha fet les pràctiques en una acampada o s’han inclòs activitats d’excursionisme i activiats en el medi natural


CONTINGUTS


5 Desenvolupament d'acampades, excursionisme i les activitats en el medi natural


5.1 Selecció i desenvolupament d’activitats en el medi natural considerant els elements i condicionaments de l'entorn.


5.2 Reconeixement de les tècniques i eines necessàries per a la consecució dels objectius proposats.


5.3 Identificació de les millors pràctiques per a l'ús i conservació dels equips i materials en general.


5.4 Aplicació de les tècniques d'orientació en diferents contextos i amb diferent material.


5.5 Muntatge i desmuntatge de tendes de campanya tenint en compte l'entorn i la tipologia de material disponible.


CAPACITATS


Aplicar l'acampada, l'excursionisme i les activitats en el medi natural com a recurs educatiu i lúdic.


CRITERIS D’AVALUACIÓ


1 Ha participat en el desenvolupament d’activitats en el mitjà natural considerant els seus elements i condicionaments, a fi d'assegurar que es compleixen les normes de seguretat?


2 Sap utilitzar les tècniques i eines necessàries per a la consecució dels objectius proposats, les propostes i recursos de l'educació ambiental, i les característiques dels destinataris.


3 Sap utilitzar i presentar les tècniques de conservació de l'equip i material d'acampada i excursionisme garantint la seva salubritat i durada, tant individual com de grup (botigues, motxilles, etc.).


4 Sap utilitzar les tècniques d'orientació referides a diferents contextos i amb material divers, segons els casos, per a garantir la integritat dels participants i la intenció de l'activitat (llegir mapes, orientar planols, utilitzar brúixoles o sistemes GPS, definir i confeccionar itineraris, etc.).


5 Coneix les tècniques de muntar i desmuntar tendes de campanya segons els accidents geogràfics, tipus de terreny i climatologia en els quals es desenvolupi l'activitat, atenent a la disposició del material i la seva conservació.


Unitat didàctica 6: Control de la salubritat, seguretat i riscos en el desenvolupament del pla d'activitats


CONTINGUTS


6 Control de la salubritat, seguretat i riscos en el desenvolupament del pla d'activitats


6.1 Realització d'una avaluació de riscos en el context de desenvolupament de les pràctiques.


6.2 Identificació de les mesures preventives per a riscos determinats i de les mesures correctores necessàries.


6.3 Coneixement dels diferents nivells d'intervenció sanitària, protecció civil i seguretat, en el context en què es desenvolupa l'activitat, valorant l'oportunitat de cadascun.


6.4 Aplicació dels protocols d'actuació davant accident, malaltia o evacuació.


6.5 Utilització dels elements d'una farmaciola.


6.6 Aplicació de tècniques de primers auxilis.


CAPACITATS


Col·laborar en l'establiment de les condicions de seguretat elementals per al desenvolupament de les activitats i actuar en situacions d'emergència


CRITERIS D’AVALUACIÓ


1 Sap identificar els elements i possibles situacions de risc en la realització de les activitats per a garantir la salut i seguretat de les persones que hi participen, així com del context en les quals es realitzen?


2 Ha col·laborat en l'establiment de les mesures i mitjans de prevenció necessaris i adequats a l'avaluació de riscos realitzada, a fi d'evitar malalties, contagis o accidents i minimitzar els riscos?


3 Identifica els elements, i la seva localització, dels diferents nivells d'intervenció sanitària, protecció civil i seguretat, per a facilitar la intervenció segons els nivells d'urgència i gravetat de les situacions?


4 Coneix els protocols establerts en cas d'accident, malaltia o evacuació?


5 Sap identificar i utilitzar els elements bàsics d'una farmaciola, així com procedir a la seva revisió i reposició d'elements, si escau?


6 Té els coneixements per poder aplicar les tècniques bàsiques de primers auxilis en una situació d'emergència?


Unitat didàctica 7: Integració en l'equip de monitors i el projecte d'activitats


CONTINGUTS


7 Integració en l'equip de monitors i el projecte d'activitats


7.1 Comportament responsable i participatiu respecte de les propostes i decisions adoptades.


7.2 Acceptació i realització de les tasques i funcions assignades i, si escau, les de la coordinació del projecte.


7.3 Respecte als procediments i normes del grup de treball.


7.4 Interpretació i execució amb diligència de les instruccions rebudes i els acords adoptats.


7.5 Adequació al ritme de les activitats i del global del projecte.


CAPACITATS


Manifestar en les seves intervencions una suficient adequació al perfil d'un monitor de lleure infantil i juvenil.


CRITERIS D’AVALUACIÓ:


1 Domina suficientment les tècniques d'animació de grups, fomenta el desenvolupament de la vida en grup de les persones que els constitueixen, i facilita la gestió dels possibles conflictes?


2 Sap aplicar les diverses tècniques i recursos d'animació contribuint al gaudi i al creixement personal i grupal?


3 Ha manifestat el suficient equilibri, maduresa personal i social i responsabilitat, així com una actitud de servei i disponibilitat, al prestar servei a les persones que participen en les activitats?


4 Serveix de model, per a les persones que participen en els programes d'activitats, d'hàbits de vida saludable i dels valors que es volen transmetre.


5 Ha demostrat capacitat d'empatia amb les persones que participen en els programes d'activitats.


6 Ha evidenciat capacitat d'iniciativa, creativa, expressiva, i relacional en el desenvolupament de les activitats.


7 Disposa del suficient cabal d'activitats, tècniques i recursos per a plantejar una oferta d'activitats rica i variada?


Unitat didàctica 8: Integració i comunicació en el centre de treball


CONTINGUTS


8 Integració i comunicació en el centre de treball


8.1 Comportament responsable en el centre de treball.


8.2 Respecte als procediments i les normes del centre de treball.


8.3 Interpretació i execució amb diligència de les instruccions rebudes.


8.4 Reconeixement del procés productiu de l'organització.


8.5 Utilització dels canals de comunicació establerts en el centre de treball.


8.6 Adequació al ritme de treball de l'empresa.


8.7 Seguiment de les normatives de prevenció de riscos, salut laboral i protecció del medi ambient.


CAPACITATS


Participar en els processos de treball de l'empresa, seguint les normes i instruccions establertes en el centre de treball.


CRITERIS D’AVALUACIÓ


1 Sap comportar-se responsablement tant en les relacions humanes com en els treballs que s’han de realitzar?


2 Respecta els procediments i normes del centre de treball?


3 Sap emprendre amb diligència les tasques segons les instruccions rebudes, tractant que s'adeqüin al ritme de treball de l'empresa?


4 Sap integrar-se en els processos de producció del centre de treball?


5 Utilitza els canals de comunicació establerts?


6 Té respecte en tot moment de es mesures de prevenció de riscos, salut laboral i protecció del medi ambient.


7- ASPECTES FORMATIUS DE LES PRÀCTIQUES DE DIRECTOR/A


Mòdul de pràctiques DP: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de direcció i coordinació d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil. Codi: MP0410. Hores totals del mòdul formatiu: 120 h


El mòdul de pràctiques està composat per 5 unitats didàctiques i l’alumne/a  durant la seva etapa de pràctiques haurà de demostrar-ne les capacitats corresponents a cadascuna de les unitats didàctiques. Per la seva part el director/a de les pràctiques haurà de fer-ne el seguiment i finalment haurà de valorar la idoneïtat de l’alumne/a partir dels criteris d’avaluació de cada unitat didàctica


8- UNITATS DIDÀCTIQUES DE LES PRÀCTIQUES DE DIRECTOR/A


Unitat didàctica 1: Planificació d’activitats de lleure


CONTINGUTS


1. Planificació d’activitats de lleure


1.1 Elements de l’ideari educatiu d’una institució.


1.2 Estratègies per elaborar la planificació.


1.3 Selecció de línies bàsiques que integren un plantejament d’educació en valors.


1.4 Procés de recopilació i anàlisi de dades per detectar les necessitats educatives d’un  grup destinatari i proposar les intervencions educatives.


1.5 Actuacions per a la planificació d’objectius, l’estructura i el mètode de treball, juntament amb la descripció de les activitats, la seva temporització i ritme, així com els aspectes logístics.


1.6 Activitats de difusió d’una activitat i la seqüència d’accions a desenvolupar.


1,7 Avaluació de la programació i elaboració de fitxes de seguiment de l’activitat.


CAPACITATS


Desenvolupar una programació educativa en el lleure


CRITERIS D’AVALUACIÓ


1. Ha participat en la selecció dels elements de l’ideari educatiu d’una institució que s’han de tenir en compte per al disseny d’una intervenció?


2. Ha col·laborat en la definició d’estratègies per elaborar la planificació des d’una  perspectiva educativa?


3. Sap col·laborar en la definició de les línies bàsiques que integrin un plantejament

d’educació en valors, considerant, especialment, les àrees de diversitat, gènere, salut,

consum i medi ambient.


4. Ha ajudat a analitzar la realitat, detectant les necessitats educatives d’un grup destinatari dintre d’un context social concret i proposant les intervencions educatives.


5. Sap descriure el marc de referència del projecte, en col·laboració amb els responsables corresponents, delimitant-ne els objectius, l’estructura i el mètode de treball, juntament amb la descripció de les activitats, la temporització i el ritme, així com els aspectes logístics del projecte, centrats en els mitjans i recursos a utilitzar.


6. Sap com planificar la difusió d’una activitat i la seqüència d’accions a desenvolupar, considerant els mitjans, les persones destinatàries i els llenguatges en col·laboració amb els responsables corresponents?


7. Sap planificar el procés d’avaluació de la programació i elaborar fitxes de seguiment de l’activitat.


Unitat didàctica 2: Gestió d’activitats de lleure


CONTINGUTS


2. Gestió d’activitats de lleure


2.1 Procediments de recepció, tant de les persones destinatàries com de l’equip de monitors.


2.2 Programació d’una actuació alternativa, d’acord amb els objectius plantejats, en el cas que una activitat planificada no es pugui desenvolupar.


2.3 Procés de control de la gestió econòmica d’un projecte concret.


2.4 Procediment per supervisar l’execució d’un projecte.


2.5 Procés d’avaluació grupal i elaboració de la memòria.


CAPACITATS.


Organitzar i executar una programació de lleure infantil o juvenil


CRITERIS D’AVALUACIÓ


1. Ha participat en l’elaboració dels procediments de recepció, tant de les persones destinatàries com de l’equip de monitors?


2. Ha col·laborat en la definició d’una actuació alternativa en una programació en què una

activitat planificada no es pot desenvolupar?


3. Ha planificat, en col·laboració amb els responsables corresponents, els aspectes bàsics  de gestió econòmica d’un projecte concret.


4. Sap aplicar els procediments utilitzats en la supervisió de l’execució.


5. Ha acompanyat als responsables corresponents en el desenvolupament d’una avaluació  grupal elaborant la memòria. Aquesta memòria ha d’incloure la relació d’imprevistos sorgits durant les activitats i l’acció proposada per solucionar-los, les dificultats que s’han presentat, la  valoració d’espais i de temps programats, així com les estratègies de millora corresponents.


Unitat didàctica 3: Coordinació d’equips


CONTINGUTS


3. Coordinació d’equips


3.1 Tècniques de treball en equip i de cooperació.


3.2 Funcions que han de desenvolupar les persones d’un equip de monitors i la persona  responsable d’una activitat.


3.3 Protocols d’intercanvi d’informació amb la resta de membres d’un equip.


3.4 Protocols de selecció de monitors per desenvolupar un projecte en què s’enumerin  aptituds, capacitats, destreses i actituds.


3.5 Procediments d’acollida de nous monitors.


3.6 Protocols de supervisió d’equips de monitors.


CAPACITATS


Dirigir i coordinar un equip de monitors


CRITERIS D’AVALUACIÓ


1. Ha aplicat les tècniques de motivació i la cooperació necessàries en l’equip de monitors, acompanyat del responsable corresponent?


2. Ha col·laborat en la definició de funcions que han de desenvolupar les persones d’un equip de monitors i la persona responsable d’una activitat.


3. Ha participat en la valoració, juntament amb els responsables corresponents, de les diferents etapes d’evolució grupal de l’equip de monitors.


4. Ha participat en l’elaboració de protocols d’intercanvi d’informació amb l’equip, establint temps i espais.


5. Ha col·laborat o coneix els criteris per la selecció de monitors per al desenvolupament d’un projecte enumerant aptituds, capacitats, destreses i actituds que han de tenir.


6. Ha ajudat en l’aplicació dels procediments d’acollida de nous monitors perquè coneguin l’organització, les seves instal·lacions i els recursos, i informar sobre les funcions, les  característiques i els usos d’aquests.


7. Ha supervisat equips de monitors, en col·laboració amb els responsables corresponents.


Unitat didàctica 4: Habilitats personals necessàries en relació amb el perfil professional


CONTINGUTS


4. Habilitats personals necessàries en relació amb el perfil professional


4.1 Iniciativa en el desenvolupament de les tasques que té un director o coordinador de lleure.


4.2 Capacitat d’autocontrol i de confiança en si mateix.


4.3 Autonomia en la resolució de contingències relacionades amb la seva activitat.


4.4 Tractament amb cortesia, respecte i discreció.


4.5 Comunicació eficaç amb les persones adequades a cada moment, respectant els canals establerts en l’organització.


4.6 Transmissió de la informació amb claredat, de manera ordenada, estructurada i precisa.


4.7 Aplicació d’una seqüència ordenada d’intervenció en la mediació d’un conflicte.


4.8 Realització de tècniques de resolució de conflictes per a la mediació davant un problema de relacions personals.


CAPACITATS


Dirigir i coordinar un equip de monitors


CRITERIS D’AVALUACIÓ


1. Ha mostrat iniciativa en el desenvolupament de les tasques que té un director o coordinador de lleure?


2. Ha mostrat capacitat d’autocontrol i de confiança en si mateix?


3. Ha demostrat cert grau d’autonomia en la resolució de contingències relacionades amb la seva activitat?


4. Tracta les persones amb cortesia, respecte i discreció?


5. Es comunica eficaçment amb les persones adequades a cada moment, respectant els canals establerts en l’organització.


6. Transmet la informació amb claredat, de manera ordenada, estructurada i precisa.


7. Sap descriure i aplicar una seqüència ordenada d’intervenció en la mediació d’un conflicte.


8. Ha aplicat tècniques de resolució de conflictes per a la mediació davant un problema de relacions personals entre diversos membres de l’equip de monitors, sota la supervisió dels responsables corresponents.


Unitat didàctica 5: Integració i comunicació en el centre de treball


CONTINGUTS


5. Integració i comunicació en el centre de treball


5.1 Comportament responsable en el centre de treball.


5.2 Respecte als procediments i les normes del centre de treball.


5.3 Interpretació i execució amb diligència de les instruccions rebudes.


5.4 Reconeixement del procés productiu de l’organització.


5.5 Utilització dels canals de comunicació establerts en el centre de treball.


5.6 Adequació al ritme de treball de l’empresa.


5.7 Seguiment de les normatives de prevenció de riscos, salut laboral i protecció del medi  ambient.


CAPACITATS


Participar en els processos de treball de l’empresa, seguint les normes i instruccions establertes en el centre de treball


CRITERIS D’AVALUACIÓ


1. S’ha comportat responsablement tant en les relacions humanes com en els treballs a realitzar?


2. Ha respectat els procediments i les normes del centre de treball?


3. Ha emprès amb diligència les tasques segons les instruccions rebudes, procurant que  s’adeqüin al ritme de treball de l’empresa?


4. Ha sabut integrar-se en els processos de producció del centre de treball?


5. Ha utilitzat els canals de comunicació establerts?


6. Ha sabut respectar a cada moment les mesures de prevenció de riscos, salut laboral i protecció del medi ambient?


Ċ
Jordi Iglesias - Escola l'Empordà,
3 de febr. 2015, 4:46