CONDICIONS PER PODER SIGNAR UN CONVENI
Es consideraran centres de pràctiques, aquells centres, entitats o empreses que realitzin activitats de pràctiques que s’ajustin al que preveu l’ORDRE BSF/196/2013, de 2 d’agost, per la qual s’estableixen els programes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil, garantint les condicions d’intervenció de l’alumne/a pel que fa a equipaments i espais, i ha de facilitar-li la documentació i el suport material necessaris per dur a terme les pràctiques. 

Per poder ser un Centre de pràctiques requereix la signatura prèvia d’un Conveni de col·laboració segons el model establert per la Generalitat de Catalunya, com a marc regulador de les relacions entre el centre de pràctiques i l’escola d’educadors en el lleure infantil i juvenil i han de reunir les condicions següents:

1) Tenir un projecte educatiu i un equip de monitors/es estable que treballi en equip.

2) Tenir un/a tutor/a de pràctiques que tingui el diploma de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil
 expedit per l’òrgan competent en matèria de joventut de la Generalitat de Catalunya o de l’òrgan corresponen de les comunitats autònomes amb competència en la matèria i també aquelles persones que tinguin el Certificat de professionalitat de direcció i coordinació d’activitats de lleure infantil i juvenil. 

Qui pot ser Director/a de Pràctiques?
En aquest document s’especifica quines persones poden exercir de director/a de pràctiques dels cursos de monitor/a i de director/a regulats per la DGJ.

3)- El centre de pràctiques ha de complir amb una d'aquestes dos condicions:

a) Tenir un grup d’infants o de persones joves estable, d’una franja d’edat entre 3 i 20 anys, i que la durada de les activitats que s’hi facin sigui suficient per poder avaluar el procés educatiu. (Comproveu que la tipologia de pràctiques que oferiu queda inclosa en Normativa de pràctiques)

b) Ser una instal·lació juvenil inscrita al Registre d’instal·lacions juvenils de l’òrgan competent en matèria de joventut amb una activitat anual estable amb la participació d'infants o de persones joves d’una franja d’edat d’entre 3 i 20 anys i que la durada de les activitats sigui suficient per avaluar el procés educatiu de l’alumne.

4) La diferència mínima d’edat entre el monitor/a i el grup d’infants ha de ser de 3 anys. 

5) En cas que les pràctiques es realitzin en grups on, com a mínim, el 90% de les persones tinguin una discapacitat intel·lectual, és indispensable que aquest grup disposi d’un projecte educatiu de lleure i no els serà aplicable els barems de franja i de diferència d’edat.

6) El Centre de pràctiques ha d’ajudar l’alumne/a en pràctiques a créixer humanament i tècnicament, exercitant de forma tutelada els aprenentatges teòrics rebuts.

L'Escola l'Empordà pot no signar el conveni si considera que un centre de pràctiques no reuneix les condicions aquí descrites que exigeix la normativa vigent.

L’Escola l'Empordà un cop hagi signat el conveni de pràctiques haurà d’acreditar el compliment d’aquests requisits per part del Centre de Pràctiques mitjançant una declaració responsable davant la Generalitat de Catalunya


 
Informació general sobre les pràctiques

En aquest document s’especifica quines persones poden exercir de director/a de pràctiques dels cursos de monitor/a i de director/a regulats per la DGJ.

En aquest document teniu la Normativa de Pràctiques que especifica la tipologia de d'activitats on es poden fer les pràctiques i quantes hores es poden comptabilitzar en cada tipus d'activitat

En aquest document s'expliquen les condicions per poder ser un Centre de pràctiques

5 PASSOS: PROCÉS PER ACOLLIR ALUMNES EN PRÀCTIQUES

Per poder ser un Centre de pràctiques requereix que compliu les 6 condicions de la columna de la dreta i seguiu pas a pas les següents instruccions:
Si considereu que compliu les condicions seguiu aquests passos.

 

Registreu les vostres dades


Per tal de tenir registrades les vostres dades i poder tramitar-vos l'alta com a CENTRE DE PRÀCTIQUES cal que ompliu obligatòriament aquest formulari:

 

FORMULARI ON-LINE 

 (Clicar per accedir al formulari on-line)


Heu d'omplir tants formularis com centres de pràctiques oferiu

Descarregueu-vos dos exemplars del conveni


Us heu d'imprimir dues còpies del conveni:

Document en format PDF

Enviar el conveni per correu postal


Ompliu les vostres dades al conveni, signeu i segelleu les dues còpies i ens les feu arribar per correu postal a l'escola:

Ens heu d'enviar dues còpies del conveni a:


    Escola l'Empordà
    Apartat de correus, 7017230 PALAMÓS


MOLT IMPORTANT: Ha de signar el representant legal de l'entitat al marge de cada pàgina del conveni i signar i segellar al final de la darrera pàgina del conveni.


Us retornarem el conveni signat


Un cop hàgim rebut el conveni per correu postal, el signarem i us en retornarem una còpia també per correu postal.


ATENCIÓ: Els convenis signats es retornaran a l'adreça de l'entitat.


Informació pel vostre director/a de pràctiques

El sistema d'avaluació dels alumnes en pràctiques ha canviat molt amb la nova normativa, per això cal que el vostre tutor/a de pràctiques llegeixi atentament aquests documents:


Projecte formatiu de pràctiques

àDocument guia que ha de tenir l'alumne i el seu tutor on s'estableixen els continguts, les capacitats i els criteris d'avaluació de les pràctiquesOrientacions per acollir alumnes en pràctiques


Normativa de pràctiques