ZONA DE DESCÀRREGUES
DOCUMENTS DE PRÀCTIQUES DELS CURSOS DE MONITORS/ES I DIRECTORS/ES:


🗂  M   D  Conveni per poder acollir alumnes en pràctiques

Model de conveni de col·laboració entre l'escola i un centre de pràctiques, per tal de poder acollir alumnes en pràctiques

Instruccions per firmar un conveni de pràctiques
Per firmar un conveni de pràctiques

🗂  M   D  Projecte formatiu de pràctiques

Document guia que ha de tenir l'alumne en pràctiques i el seu tutor on s'estableixen els continguts, les capacitats i els criteris d'avaluació de les pràctiques


🗂  D  Documentació de pràctiques curs de directors/es que inclou:

-Acord per a la realització de pràctiques d’un/a alumne/a d’un curs de
formació de director/a d’educació en el lleure infantil i juvenil (Fitxa individual de pràctiques)
-Certificació i avaluació de les pràctiques (Certificat de valoració de la idoneïtat de l’alumne/a) 


🗂  M  Documentació de pràctiques curs de monitors/es que inclou:

-Acord per a la realització de pràctiques d’un/a alumne/a d’un curs de
formació de monitor/a d’educació en el lleure infantil i juvenil (Fitxa individual de pràctiques)
-Certificació i avaluació de les pràctiques (Certificat de valoració de la idoneïtat de l’alumne/a)