CURS DE MONITOR D'ACTIVITATS D'EDUCACIÓ EN EL LLEURE INFANTIL I JUVENIL
Condicions d'accés al curs:

Per poder accedir al nou curs de monitors i monitores només cal tenir 18 anys complerts el primer dia del curs.

El nou curs de monitors/es

Com aclariment cal dir que el nou curs de monitors i monitores d'activitats d'educació en el lleure no ha passat a ser un cicle formatiu, sinó que està estructurat en mòduls formatius igual que els cicles formatius i s'ha d'avaluar per competències passant a ser un curs amb més reconeixement i prestigi.

La possessió del diploma de monitor/ora d'activitats de lleure infantil i juvenil autoritza a exercir aquesta funció en colònies, casals, campaments, rutes, camps de treball, etc.

Per obtenir aquest diploma cal haver superat el curs de monitor/ora d'activitats de lleure infantil i juvenil, que es pot realitzar a qualsevol de les escoles d'educadors en el lleure infantil i juvenil autoritzades per la Direcció General de Joventut.

El curs consta de 4 mòduls formatius i té una durada mínima de 310 hores repartides de la manera següent: 150 hores de l'etapa teoricopràctica i 160 hores de pràctiques.

Un curs amb més reconeixement i prestigi
A partir del dia 1 d'octubre de 2013 el nou curs de monitors i monitores ocupa un espai propi en el nou sistema de formació professional, i s'ajusta al nou marc de les competències professionals, però conservant la seva especificitat i el valor afegit que aporta. A la pràctica vol dir que aquests curs s'equipara[1] a les qualificacions i als certificats de professionalitat i això representa més reconeixement i prestigi a la formació que es realitza des de les escoles d'educadors i educadores en el lleure infantil i juvenil, un augment de la seva visibilitat en la societat i l'ampliació de la validesa de les titulacions de monitors i directors fora de Catalunya. 

Objectius del curs

Aquest curs capacita per a l'exercici qualificat d'aquesta professió i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis d'aquest sector.

El Curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil és la formació que prepara l’alumnat per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, i que el capacita per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d'una organització, aplicant les tècniques específiques d'animació grupal, incidint explícitament en l'educació en valors i atenent les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

Etapes i continguts del curs

El nou curs de monitors a l'Escola l'Empordà passa a tenir tres etapes formatives, una etapa lectiva presencial de 100 hores a l'aula, una etapa lectiva no presencial en la qual s'estudia des de casa de 50 hores i finalment una etapa de pràctiques de 160 hores.

Continguts del curs

Activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil
Mòdul formatiu 1866

Pràctiques professionals no laborals de monitor/a
Mòdul de pràctiques 0270


★ ETAPA LECTIVA PRESENCIAL (100 hores presencials a l'aula)

És l’etapa que l’alumne/a assisteix a les classes lectives i es porta a terme de manera presencial a l’aula i té una durada de 100 hores lectives dividides en tres mòduls formatius. Per superar aquests etapa del curs cal haver aprovat els tres mòduls formatius i haver assistit, a com a mínim, al 85% del total d’hores de cada mòdul formatiu. El termini màxim per a finalitzar aquest procés formatiu és 3 anys a comptar a partir del primer dia en que l’alumne/a inicia el curs

★ ETAPA LECTIVA NO PRESENCIAL (50 hores no presencials de treball des de casa)

És l’etapa que l’alumne/a treballa des de casa, sense haver d’assistir a classe. Per superar aquesta etapa del curs l’alumne/a ha de fer un treball monogràfic, preparar 10 unitats didàctiques no presencials que s'avaluaran amb una prova escrita presencial i elaborar durant o després de fer les pràctiques, una memòria de les pràctiques que inclogui les fases de preparació,realització i avaluació.

★ ETAPA DE PRÀCTIQUES (160 hores de pràctiques de monitor/a d'activitats de lleure)

És l’etapa que l’alumne/a ha de fer 160 hores de pràctiques continuades o intensives, durant les quals l’alumne/a ha de desenvolupar totes les funcions pròpies d’un monitor/a. Han d’ajudar a l’alumne/a en pràctiques a créixer humana i tècnicament, exercitant de forma tutelada els aprenentatges teòrics rebuts. Títol oficial:

Aquest és un curs oficial reglat per l'ORDRE BSF/192/2015, de 18 de juny, per la qual s'estableixen els programes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil (que deroga l’Ordre BSF/196/2013, de 2 d’agost). Un cop superat tot el procés formatiu dóna dret a obtenir el diploma i el Carnet de monitor i monitora d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil expedit per la Generalitat de Catalunya


El curs de monitor/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil és la formació que prepara l'alumnat per a intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, i en el que els ​alumnes han de demostrar la competència de poder-se responsabilitzar d'un grup de persones menors d'edat i de poder organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d'una organització, aplicant les tècniques específiques d'animació grupal, incidint explícitament en l'educació en valors i atenent a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos. 

Per això pel sol fet d'apuntar-se no vol dir que s'obtingui el títol, la normativa aplicable ens obliga a avaluar a l'alumne en tots aquests aspectes en cadascun del mòduls formatius del curs:
  • ​Capacitats
  • ​Assistència
  • ​Actitud
  • ​Perfil de la tasca
​La possibilitat d’avaluació en cadascun d'aquests aspectes és:
  • Apte
  • ​N​o apte
  • Adaptat a les seves capacitats [2]

Sortides professionals:

Els diplomes de director i de monitor d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil, t’habiliten per poder treballar en l’àmbit de l’educació en el lleure.

Aquesta feina la pots fer de manera remunerada en el sector de l’educació en el lleure, especialment durant l’estiu, on hi ha una demanda creixent de persones titulades degut a les vacances escolars. També pots trobar ocupació durant l’any en menjadors escolars, activitats extraescolars, centres diaris d’educació en el lleure...

De juny a setembre l’oferta d’activitats de lleure s’incrementa considerablement i les feines més habituals es troben en casals, colònies, campaments, rutes, camps de treball, ludoteques, establiments amb animació turística...

La feina en l’àmbit de l’educació en el lleure està regulada pel Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural.

Pots contactar amb entitats o empreses que organitzin aquesta mena d’activitats per saber si busquen personal o tenen alguna borsa on et puguis apuntar.

També pots treballar de manera voluntària en algun dels nombrosos i potents moviments infantils i juvenils d’educació en el lleure (centres d’esplai i agrupaments escoltes) amb una funció educativa clara, la transmissió de valors individuals i col·lectius, tot contribuint a l’educació integral dels infants i els joves, utilitzant els recursos que ofereixen les activitats pròpies del temps lliure.

Més informació del curs de monitor/a: