CURS DE DIRECTOR/A D'ACTIVITATS D'EDUCACIÓ EN EL LLEURE INFANTIL I JUVENIL
Codi del curs:

Codi del curs: D (abans tenia el codi D2) 
 
Condició d'accés al curs de director/a

Per poder accedir al curs de director/a (Codi: D) només cal tenir 18 anys el primer dia de curs, però finalitzat el curs per poder tramitar el títol oficial de director/a d'activitats de lleure s'haurà d'haver acreditat una d'aquestes tres condicions

El nou curs de directors/es
Aquest curs capacita per a l'exercici qualificat d'aquesta professió i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis d'aquest sector.

Com aclariment cal dir que el nou curs de directors i directores d'activitats d'educació en el lleure no passa a ser un cicle formatiu, sinó que estarà estructurats en mòduls formatius igual que els cicles formatius i s'avaluarà per competències passant a ser un curs amb més reconeixement i prestigi.

Un curs amb més reconeixement i prestigi

A partir del dia 1 d'octubre de 2013 el nou curs de directors i directores ocupa un espai propi en el nou sistema de formació professional, i s'ajusta al nou marc de les competències professionals, però conservant la seva especificitat i el valor afegit que aporta. 

A la pràctica vol dir que aquests curs s'equipara[1] a les qualificacions i als certificats de professionalitat i això representa més reconeixement i prestigi a la formació que es realitza des de les escoles d'educadors i educadores en el lleure infantil i juvenil, un augment de la seva visibilitat en la societat i l'ampliació de la validesa de les titulacions de monitors i directors fora de Catalunya. 

Etapes del curs semi-presencial de directors/es

El nou curs de directors i directores a l'Escola l'Empordà és sempre semi-presencial i passa a tenir tres etapes formatives:

BLOC

Etapa lectiva presencial

Etapa lectiva no presencial

Etapa de pràctiques

D

134 hores a l’aula

66 hores de formació a distància

-

P

-

-

120 hores de pràctiques


El termini màxim per a finalitzar tot el procés formatiu del curs de directors és 5 anys a comptar a partir del primer dia en que l’alumne/a inicia el curs.

ETAPA LECTIVA PRESENCIAL: CURS D

És l’etapa que l’alumne/a assisteix a les classes lectives i es porta a terme de manera presencial a l’aula i té una durada de 134 hores lectives dividides en mòduls formatius (assignatures). Per superar aquests etapa del curs cal haver aprovat els mòduls formatius i haver assistit, a com a mínim, al 85% del total d’hores de cada mòdul formatiu. El termini màxim per a finalitzar aquest procés formatiu és 5 anys a comptar a partir del primer dia en que l’alumne/a inicia el curs

ETAPA LECTIVA NO PRESENCIAL CURS D (66 hores no presencials de formació a distància)

És l’etapa que l’alumne/a treballa des de casa, sense haver d’assistir a classe. Per superar aquesta etapa del curs l’alumne/a ha de fer un treball monogràfic, preparar les unitats didàctiques on-line que s'avaluaran amb una prova també on-line i elaborar durant o després de fer les pràctiques, una memòria de les pràctiques que inclogui les fases de preparació,realització i avaluació.

ETAPA DE PRÀCTIQUES (120 hores de pràctiques de director/a d'activitats de lleure)

És l’etapa que l’alumne/a ha de fer 120 hores de pràctiques continuades o intensives, durant les quals l’alumne/a ha de desenvolupar totes les funcions pròpies d’un monitor/a. Han d’ajudar a l’alumne/a en pràctiques a créixer humana i tècnicament, exercitant de forma tutelada els aprenentatges teòrics rebuts. 

[1] Segons preveu l'ORDRE BSF/192/2015, de 18 de juny, per la qual s'estableixen els programes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil (que deroga l’Ordre BSF/196/2013, de 2 d’agost), a l'article 2, El Curs de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil s’equipara a la certificació i a la qualificació professional Direcció i coordinació d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil previstes al Reial decret 1697/2011, de 18 de novembre, pel qual s’estableixen cinc certificats de professionalitat de la família professional serveis socioculturals i a la comunitat que s’inclouen en el Repertori nacional de certificats de professionalitat, al Reial decret 567/2011, de 20 d’abril, pel qual es complementa el Catàleg nacional de qualificacions professionals, mitjançant l’establiment de quatre qualificacions professionals de la família professional serveis socioculturals i a la comunitat i a l’Ordre ENS/196/2012, de 14 de juny, per la qual s’inclouen diverses qualificacions professionals i els corresponents mòduls formatius en el Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya i en el Catàleg modular integrat de formació professional.

Els alumnes que volen fer el curs de directors/directores de lleure educatiu complet (D1 + D2) s’han de matricular a cadascun d’ells per separat (no importa l’ordre) i per fer les pràctiques corresponents a la modalitat D2 les podran fer sense necessitat d’haver cursat encara la modalitat D1, ja que d’acord amb l'ORDRE BSF/192/2015, de 18 de juny, per la qual s'estableixen els programes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil cal que s’hagi cursat el 60% de la totalitat dels mòduls i en aquest cas el D2 correspon al 69%

Quan de temps tinc per fer tot el procés?

Tens fins a 5 anys des del primer dia de curs per fer totes les etapes del curs incloent-hi l'etapa de les pràctiques.

Tens més dubtes o consultes sobre el curs de director/a?

Sortides professionals:

Els diplomes de director i de monitor d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil, t’habiliten per poder treballar en l’àmbit de l’educació en el lleure.

El treball de monitor/a o director/a en el lleure varia segons el lloc on es realitzi:

★ En l'àmbit escolar: les feines més habituals són de monitor/a de menjador, de monitor/a de pati, de suport d'activitats extraescolars...

★ En l'àmbit de l'educació en el lleure: les feines més habituals són de monitor/a o director/a d'activitats de temps lliure infantil i juvenil (colònies, casals, campaments ...), de monitor/a ludotecari/ària, de tallerista o de monitor/a especialitzat/ada.

★ En l'àmbit d'oci en general: Hi ha feines de monitor/a de fires i de parcs, d'animador/a turístic/a, d'educador/a especialitzat/ada

Aquesta feina la pots fer de manera remunerada en el sector de l’educació en el lleure, especialment durant l’estiu, on hi ha una demanda creixent de persones titulades degut a les vacances escolars. També pots trobar ocupació durant l’any en menjadors escolars, activitats extraescolars, centres diaris d’educació en el lleure...

De juny a setembre l’oferta d’activitats de lleure s’incrementa considerablement i les feines més habituals es troben en casals, colònies, campaments, rutes, camps de treball, ludoteques, establiments amb animació turística...

La feina en l’àmbit de l’educació en el lleure està regulada pel Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural.

Pots contactar amb entitats o empreses que organitzin aquesta mena d’activitats per saber si busquen personal o tenen alguna borsa on et puguis apuntar.

També pots treballar de manera voluntària en algun dels nombrosos i potents moviments infantils i juvenils d’educació en el lleure (centres d’esplai i agrupaments escoltes) amb una funció educativa clara, la transmissió de valors individuals i col·lectius, tot contribuint a l’educació integral dels infants i els joves, utilitzant els recursos que ofereixen les activitats pròpies del temps lliure.

Preu del curs

Consulta el preu en aquest llistat