Saps que el títol de monitor/a d'activitats de lleure és una formació oficial amb un diploma emès per la Generalitat de Catalunya?

NOM DEL CURS 

El curs de formació s’anomena Curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil i l’imparteixen les escoles d’educadors en el lleure infantil i juvenil reconegudes per la Direcció General de Joventut.

OBJECTIU 

El Curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil és la formació que prepara els alumnes per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, i que els capacita per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d’una organització, per mitjà de l’aplicació de les tècniques específiques d’animació grupal, amb una incidència explícita en l’educació en valors i amb atenció a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

REQUISITS D’ACCÉS 

La normativa estableix que per poder fer el Curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil l’alumne ha de tenir 18 anys complerts.

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ 

La superació de les dues etapes del curs, l’etapa lectiva i la de pràctiques, porta a l’obtenció del diploma i del carnet de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil que expedeix la Generalitat de Catalunya a proposta de les escoles d’educadors en el lleure infantil i juvenil.

El diploma de monitor/a demostra l’assoliment de les capacitats i dels continguts formatius del curs, i de les unitats de competència corresponents. El carnet de monitor/a complementa el diploma i habilita la persona titular per treballar dinamitzant activitats d’educació en el lleure. 

Aquesta titulació és equivalent al certificat de professionalitat i a la qualificació professional de Dinamització d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil que expedeixen el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Departament d’Ensenyament, respectivament.

COMPETÈNCIA PROFESSIONAL

Àmbit professional: Desenvolupa la seva activitat professional en l'àmbit públic i privat, a les àrees d'organització, animació i dinamització de les activitats de lleure educatiu infantil i juvenil. 

Les àrees d'activitats són: activitats socioeducatives de lleure, activitats de temps lliure en serveis educatius dins i fora del marc escolar. Podran desenvolupar la seva competència en qualsevol organització que contempli la realització de programes de dinamització de lleure educatiu infantil i juvenil, amb suport i adreça de nivell superior i en el marc d'un projecte educatiu. En el desenvolupament de l'activitat professional s'apliquen els principis d'accessibilitat universal d'acord amb la legislació vigent.

Sectors productius: Se situa en el sector del lleure educatiu infantil i juvenil, desenvolupant-se en diferents centres o equipaments, tals com: centres cívics, centres infantils, centres culturals, clubs, centres de temps lliure i associacions/agrupacions de lleure educatiu, cases de joventut, colònies urbanes, ludoteques, albergs, terrenys d'acampada i campaments, cases de colònies, granges-escola, aules i escoles de naturalesa, espais de lleure educatiu en entorns comercials, centres escolars, transports infantils i juvenils, associacions, camps de treball, intercanvis juvenils, entre uns altres. 

Ocupacions i llocs de treball rellevants: 3724.1034 Monitors d'educació i lleure. Monitor/a de lleure educatiu infantil i juvenil. Monitor/a de campaments, d'albergs de joventut, de cases de colònies, de granges-escoles, d'aules i escoles de naturalesa. Monitor/a de activitats en el marc escolar.
REGULACIÓ OFICIAL 

Legislació sobre la formació dels educadors/es en el lleure infantil i juvenil