SUPORT ALUMNES CURS DE DIRECTOR/A

 ASSISTÈNCIESQuantes hores puc faltar? Com ho tinc que comunicar?

 UNITATS DIDÀCTIQUES ON-LINEConsultes sobre les unitats didàctiques on-line

 PRÀCTIQUESGestions etapa de pràctiques

 ÚLTIMES GESTIONS PER TENIR EL TÍTOLQuines són les últimes gestions per obtenir el títol

 QUAN TINDRÉ EL TÍTOL?Recollir el diploma i el carnet

 DUPLICAT CARNET/DIPLOMASol·licitud d'un duplicat o una rectificació del títol de director/a