CONDICIONS D'ACCÉS AL CURS DE DIRECTOR/ALa única condició per poder accedir al curs de director/a (Codi D) és tenir 18 anys el primer dia de curs
Però un cop aprovat el curs de director/a s'haurà d'acreditat una d'aquestes tres condicions(1) per poder tramitar el títol a la Generalitat de Catalunya:

(1) Cal acreditar només una d'aquestes tres condicions A, B o C

Condició A

Tenir el Títol de Monitor d'activitats de lleure infantil i juvenil

Condició B

Haver fet el Curs Complementari al curs de director (Codi C
El curs complementari es pot fer abans o després del curs de directors 

Condició C

Acreditar simultàniament aquestes dos condicions:
A) Acreditar una d'aquestes titulacions:

Llista de titulacions vàlides per a la convalidació:

1) Grau, Diplomatura o llicenciatura en educació infantil 

2) Grau, Diplomatura o llicenciatura en educació primària 

3) Grau, Diplomatura o llicenciatura en educació social 

4) Grau, Diplomatura o llicenciatura en mestre d’educació infantil 

5) Grau, Diplomatura o llicenciatura en mestre d’educació primària 

6) Grau, Diplomatura o llicenciatura en pedagogia 

7) Grau, Diplomatura o llicenciatura en psicologia 

8) Cicle formatiu de grau superior d’educació infantil 

9) Cicle formatiu de grau superior d’integració social  

10) Grau, Diplomatura o Llicenciatura + Màster de Formació del Professorat  

11) Grau, Diplomatura o Llicenciatura + Certificat d’Aptitud Pedagògica (antic)  

12) Grau de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport

B) Tenir un mínim de 2 anys d’experiència en el sector de l’educació en el lleure (Treball o volunatriat). Aquesta experiència s'haurà d'acreditar presentant aquests documents:

Procediment a seguir per a tramitar la convalidació:

La persona interessada presentarà a l’escola, on fa el curs de director:

 • Documents originals de la titulació que acredita o còpia compulsada.
 • Documents originals emesos per la/les entitats corresponents on hi consti com a mínim:
  • Nom de l’entitat
  • CIF de l’entitat
  • Nom, càrrec i NIF de la persona que signa
  • Nom i NIF de la persona que opta a la convalidació
  • Número d’hores realitzades (ha de constar clarament un mínim de 700 hores de dedicació com a educador/a en una o diverses activitat/s de educació en el lleure)
  • Activitat/s realitzades. 

Nota de la Direcció General de Joventut:

L’escola farà la sol·licitud de validació mitjançant l’apartat “Gestió de mòduls / gestió de convalidacions”, del Programa Titus,adjuntant escanejats els documents corresponents. Des de la Direcció General de Joventut es procedirà a acceptar o rebutjar la Sol·licitud.

Forma de comptar 2 anys d'experiència

Atès que el concepte temporal de 2 anys a vegades porta conflicte perquè no està clar amb quin volum de dedicació cal que la persona hagi participat com educador/a en activitats d’educació en el lleure durant aquests 2 anys, s’ha fet un càlcul estimatiu de les hores mínimes de dedicació d’un monitor/a o cap escolta en l’activitat anual de les seva entitat, s’ha multiplicat per dos i el nombre d’hores resultant s’ha establert com a referència.

Per tant:

Es considerarà que una persona té 2 anys d’experiència quan acrediti fefaentment un mínim de 700 hores de dedicació com a educador/a en una o diverses activitat/s de educació en el lleure.


Baixa i imprimeix aquesta informació:

Ċ
Jordi Iglesias - Escola l'Empordà,
26 de nov. 2019, 10:53