CONDICIONS D'ACCÉS AL CURS DE DIRECTOR/ALa única condició per poder accedir al curs de director/a (Codi D) és tenir 18 anys el primer dia de curs
Un cop aprovat el curs de directors (Codi D) s'haurà d'acreditat una d'aquestes tres condicions per poder tramitar el títol a la Generalitat de Catalunya:

1a) Haver fet el Curs Complementari al curs de director (Codi C
El curs complementari es pot fer abans o després del curs de directors 

2a) Tenir el Títol de Monitor d'activitats de lleure infantil i juvenil

3a) Acreditar simultàniament aquestes dos condicions:

A) Acreditar una d'aquestes titulacions:

Llista de titulacions vàlides per a la convalidació:

1) Grau, Diplomatura o llicenciatura en educació infantil 

2) Grau, Diplomatura o llicenciatura en educació primària 

3) Grau, Diplomatura o llicenciatura en educació social 

4) Grau, Diplomatura o llicenciatura en mestre d’educació infantil 

5) Grau, Diplomatura o llicenciatura en mestre d’educació primària 

6) Grau, Diplomatura o llicenciatura en pedagogia 

7) Grau, Diplomatura o llicenciatura en psicologia 

8) Cicle formatiu de grau superior d’educació infantil 

9) Cicle formatiu de grau superior d’integració social  

10) Grau, Diplomatura o Llicenciatura + Màster de Formació del Professorat  

11) Grau, Diplomatura o Llicenciatura + Certificat d’Aptitud Pedagògica (antic)  

12) Grau de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport

  
B) Tenir un mínim de 2 anys d’experiència en el sector de l’educació en el lleure (Treball o volunatriat). Aquesta experiència s'haurà d'acreditar presentant aquests documents:

Procediment a seguir per a tramitar la convalidació:


La persona interessada presentarà a l’escola, on fa el curs de director:

  • Documents originals de la titulació que acredita o còpia compulsada.
  • Documents originals emesos per la/les entitats corresponents on hi consti com a mínim:
   • Nom de l’entitat
   • CIF de l’entitat
   • Nom, càrrec i NIF de la persona que signa
   • Nom i NIF de la persona que opta a la convalidació
   • Número d’hores realitzades (ha de constar clarament un mínim de 700 hores de dedicació com a educador/a en una o diverses activitat/s de educació en el lleure)
   • Activitat/s realitzades. 

Nota de la Direcció General de Joventut:


L’escola farà la sol·licitud de validació mitjançant l’apartat “Gestió de mòduls / gestió de convalidacions”, del Programa Titus,adjuntant escanejats els documents corresponents. Des de la Direcció General de Joventut es procedirà a acceptar o rebutjar la Sol·licitud.


Forma de comptar 2 anys d'experiència


Atès que el concepte temporal de 2 anys a vegades porta conflicte perquè no està clar amb quin volum de dedicació cal que la persona hagi participat com educador/a en activitats d’educació en el lleure durant aquests 2 anys, s’ha fet un càlcul estimatiu de les hores mínimes de dedicació d’un monitor/a o cap escolta en l’activitat anual de les seva entitat, s’ha multiplicat per dos i el nombre d’hores resultant s’ha establert com a referència.


Per tant:


Es considerarà que una persona té 2 anys d’experiència quan acrediti fefaentment un mínim de 700 hores de dedicació com a educador/a en una o diverses activitat/s de educació en el lleure.La única condició per poder accedir al curs de director/a és tenir 18 anys el primer dia de curs