Aspectes normatius de l'Escola l'Empordà


1 Baixes:

1.1 Tota notificació de baixa posterior a cinc dies abans de començar cada curs significa la pèrdua del 50% de l’import de la inscripció.

1.2 Tota notificació de baixa posterior a l'inici del curs significa la pèrdua del 100% de l'import de la inscripció

1.3 Tota baixa conseqüència d'un expedient sancionador significa la pèrdua del 100% de l'import de la inscripció

1.4 La pèrdua del curs per qualsevol causa (inassistència, manca de documentació, nivell no superat,  terminis superats, etc.) significa la pèrdua del 100% de l'import de la inscripció


2- Anul·lació de cursos:

2.1 L’escola es reserva el dret d’anul·lar els cursos si el nombre de participants inscrits no és suficient al previst.


3- Taxes de secretaria

3.1 S'estableixen unes taxes de secretaria per a la tramitació dels diplomes i carnets de monitors i directors, segons tarifa establerta per cada curs lectiu: CURS 2013/2014: 30€ (despeses d'enviament inclòses)


4- Durant les classes

4.2 El professor abans de cada classe passarà el llibre d’assistència per comptabilitzar les hores assistides per cada alumne

4.3 Resta prohibit menjar i fumar durant les classes, malgrat es portin a terme a l’aire lliure

4.4 L'alumne que arribi tard a una classe, haurà de registrar l’hora d’arribada en el llibre d’assistències i l’alumne que marxi abans de finalitzar la classe també haurà de registrar l’hora en el llibre d’assistències.

4.5 L'escola es reserva el dret de canviar la planificació dels professors sense previ avís si causes de força major hi obliguessin. En el supòsit d’absència d'un professor, es considerarà la classe com a “Espai d’aprenentatge” per la qual cosa els alumnes hauran d'avançar en el treball del curs a l’aula amb els seus equips.

4.6 El delegat/da de classe i en el seu defecte el subdelegat/da tindrà entre altres funcions custodiar la carpeta del curs on s'hi troba el llibre de control d'assistències, posar-se en contacte amb l'escola per a qualsevol imprevist, mantenir l'ordre en els espais d'aprenentatge i fer-se càrrec d'obrir i tancar l'aula en els casos on no hi ha conserge.


5- Pèrdues i subtraccions

5.1 L'Escola no es responsabilitza de la pèrdua o subtracció de diners ni d'objectes personals.


6- Sancions i queixes

6.1 L'alumne tindrà en tot moment un comportament de respecte cap als seus companys i al professorat, així com a les instal·lacions i al material de l'Escola. De no ser així l'equip directiu de l'Escola a proposta del professor podrà obrir un expedient sancionador a l'alumne.

6.2 Hi ha a disposició de l'alumne un full de queixes que pot demanar a la direcció de l'escola en tot moment


7- Activitats

7.1 Resta prohibida la participació de qualsevol persona aliena a l'escola en les activitats d'aquesta, especialment en els cursos en cases de colònies. Els professors/es i alumnes d'altres cursos que hi estiguin presents hauran de participar activament.


8- Dades personals

8.1 De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (Butlletí Oficial de l'Estat número 298, de 14.12.1999), les dades subministrades per l'usuari/a quedaran incorporades a un fitxer automatitzat, el qual serà processat exclusivament amb la finalitat descrita.

8.2 Aquestes dades es recolliran a través dels formularis corresponents, que només contindran els camps imprescindibles per poder prestar el servei requerit per l'usuari.

8.3 Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció adequat, segons el Reial Decret 994/1999, d'11 de juny, i es prendran les mesures de seguretat necessàries per evitar-ne l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat per part de tercers que les puguin utilitzar per a finalitats distintes d'aquelles per a les quals han estat sol·licitades a l'usuari.

8.4 En cas que es consideri oportú cedir les dades de caràcter personal a altres entitats, l'usuari serà informat explícitament de la finalitat del fitxer, les dades cedides, el nom i l'adreça del cessionari, perquè hi doni el consentiment inequívoc.

8.5 Finalment, l’usuari podrà exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació en compliment d’allò que estableix la LOPD, o simplement per a qualsevol consulta o comentari personal a aquest respecte, mitjançant la tramesa d'una notificació de correu electrònic a l'adreça: secretaria@escolaemporda.cat o comunicant-ho per escrit a l’escola.


9- Cursos amb pernoctació

9.1 Resta prohibit sortir del recinte de la casa de colònies, alberg o campament sense una autorització expressa del tutor o professor corresponent.

9.2 El consum de drogues es considerarà un falta molt greu i l’expulsió immediata del curs.

9.3 Portar i consumir alcohol a la casa de colònies, alberg o campament  també es considerarà una falta molt greu (per indicació expressa de l'escola a les cases de colònies no se serveix vi als àpats)

9.4 Esta  prohibit fumar durant les activitats, malgrat es realitzin a l’exterior.


10- Presa d’imatges durant els cursos

10.1 Es poden fer fotografies durant els cursos, especialment a les sortides o cursos amb pernoctació però no es poden fer filmacions amb cap mitjà tècnic (mòbil, màquina de fotos, màquia de filmar...)

10.2 En els cursos amb menors d’edat (iniciació al lleure) es tindrà en compte el que estableix la l'article 18.1 de la Constitució i la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge