Criteris de convalidació amb estudis universitaris i cicles formatius
 M  CONVALIDACIONS CURS DE MONITOR/A

Atenent la normativa, la Generalitat no accepta cap tipus de convalidació


 D  CONVALIDACIONS CURS DE DIRECTOR/A

Acreditant una d'aquestes dos condicions no cal cursar el  D1:

1a) Els alumnes que tinguin el títol de monitor de lleure infantil i juvenil NO CALDRÀ QUE CURSIN EL D1

2a) Tampoc CALDRÀ QUE CURSIN EL D1 els alumnes que simultàniament acreditin aquestes dos condicions:

A) Acreditar una d'aquestes titulacions:

Llista de titulacions vàlides per a la convalidació:

1 Grau, Diplomatura o llicenciatura en educació infantil 

2 Grau, Diplomatura o llicenciatura en educació primària 

3 Grau, Diplomatura o llicenciatura en educació social 

4 Grau, Diplomatura o llicenciatura en mestre d’educació infantil 

5 Grau, Diplomatura o llicenciatura en mestre d’educació primària 

6 Grau, Diplomatura o llicenciatura en pedagogia 

7 Grau, Diplomatura o llicenciatura en psicologia 

8 Cicle formatiu de grau superior d’educació infantil 

9 Cicle formatiu de grau superior d’integració social  

10 Grau, Diplomatura o Llicenciatura + Màster de Formació del Professorat  

11 Grau, Diplomatura o Llicenciatura + Certificat d’Aptitud Pedagògica (antic)  

12 Grau de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport

  
B) Tenir un mínim de 2 anys d’experiència en el sector de l’educació en el lleure (Treball o volunatriat). Aquesta experiència s'haurà d'acreditar presentant aquests documents:

Procediment a seguir per a tramitar la convalidació:


La persona interessada presentarà a l’escola, on vol fer el curs de director:

  • Documents originals de la titulació que acredita o còpia compulsada.
  • Documents originals emesos per la/les entitats corresponents on hi consti com a mínim:
   • Nom de l’entitat
   • CIF de l’entitat
   • Nom, càrrec i NIF de la persona que signa
   • Nom i NIF de la persona que opta a la convalidació
   • Número d’hores realitzades
   • Activitat/s realitzades. 

Nota de la Direcció General de Joventut:


L’escola farà la sol·licitud de validació mitjançant l’apartat “Gestió de mòduls / gestió de convalidacions”, del Programa Titus, adjuntant escanejats els documents corresponents. Des de la Direcció General de Joventut es procedirà a acceptar o rebutjar la Sol·licitud.


Forma de comptar 2 anys d'experiència


Atès que el concepte temporal de 2 anys a vegades porta conflicte perquè no està clar amb quin volum de dedicació cal que la persona hagi participat com educador/a en activitats d’educació en el lleure durant aquests 2 anys, s’ha fet un càlcul estimatiu de les hores mínimes de dedicació d’un monitor/a o cap escolta en l’activitat anual de les seva entitat, s’ha multiplicat per dos i el nombre d’hores resultant s’ha establert com a referència.


Per tant:


Es considerarà que una persona té 2 anys d’experiència quan acrediti fefaentment un mínim de 700 hores de dedicació com a educador/a en una o diverses activitat/s de educació en el lleure.Atenent la nova normativa ORDRE BSF/192/2015, de 18 de juny, per la qual s'estableixen els programes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil (que deroga l’Ordre BSF/196/2013, de 2 d’agost) únicament la Direcció General de Joventut admetrà aquestes convalidacions 

Per a més informació llegiu "Normativa aplicable" adjunta:
Relació de les qualificacions professionals amb els títols i els certificats de professionalitat Serveis socioculturals i a la comunitat 20/1/2015 http://icqp.gencat.cat/web/.content/home/icqp/serveis/serveis_de_qualificacio-formacio/serveis_socioculturals/Serveis_socio_1_2015.pdf
Ċ
Jordi Iglesias - Escola l'Empordà,
1 de març 2016, 5:41